Menu

WE TALK

18 May

Türkiye'nin iklim performansı

İklim bilimi ve politikaları ile enerji politikaları üzerine yayın yapan Carbon Brief, önemli ölçüde karbon salımı yapan ülkeleri incelediği yazı dizisinde bu kez Türkiye’ye yer verdi. İncelemede, Türkiye’nin artan karbon salımı ve bunu durdurmaya yönelik çabalar ele alınıyor.

İncelemeye göre, Türkiye’nin son yıllarda büyüyen ekonomisiyle birlikte enerji talebi de hızla artıyor. Artan enerji ihtiyacının çoğunluğunun fosil yakıtlardan karşılanması (özellikle elektrik üretiminde yoğun olarak kullanılan kömür), karbon salımını önemli ölçüde arttırıyor. Bu nedenle, en yüksek sera gazı salımı yapan ülkeler arasında 20. sırada yer alan Türkiye’nin iklim performansı kötüleşmeye devam ediyor. 2015 itibariyle, sorumlu olduğu 415 milyon ton CO2 salımının, küresel salımların yaklaşık %0,83'üne denk geldiği belirtiliyor. 1990 yılından bu yana %156 artan ve hızla artmaya devam eden enerji tüketimi kısa sürede kişi başına 7,7 ton CO2 olan Avrupa ortalamasını geçeceğine işaret ediyor.

İncelemede ayrıca, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamındaki statüsünden doğan tartışmalı özel durumuna yer veriliyor. Türkiye, hem karbon emisyonu nispeten düşük olan ve orta gelirli ülkeler arasında yer alırken hem de gelişmiş ülkelerin bulunduğu OECD grubunun da bir parçası. Türkiye 2001 yılında kendisinden daha gelişmiş ülkelerin bulunduğu ve diğer ülkelere finansal destekte bulunması beklenen EK-2 kategorisinden ayrıldı. Bununla beraber Türkiye’nin tüm düşük karbonlu kalkınma fonlarına erişimden yararlanma isteği sürüyor. Türkiye, Paris Anlaşması’nı imzalamış ancak onaylamamış olmasının ardındaki sebebi Yeşil İklim Fonu’ndan (Green Climate Fund) yararlanamaması olarak gösteriyor.

İncelemede, Türkiye’nin iklim performansına yönelik öne çıkan diğer noktalar şu şekilde:

• Türkiye, Paris Anlaşması öncesinde, 2030 yılına kadar salımlarını %21'e varan oranlarda azaltacağı yönünde UNFCCC'ye bir iklim taahhüdü sundu. Ancak, Climate Action Tracker (CAT) Türkiye’nin iklim taahhüdünü “kritik derecede yetersiz” buluyor. Değerlendirmeye göre, tüm ülkeler benzer şekilde hareket ederlerse küresel ortalama sıcaklık artışı 4°C’yi aşabilir.
• Yeni bir rapor, Türkiye'nin AB iklim finansmanı kapsamında en büyük alıcısı olduğunu ortaya koyuyor. 2013 ile 2016 yılları arasında alınan yaklaşık 667 milyon Euro, daha az gelişmiş ülkelerin aldığı desteğin üzerinde olduğu görünüyor.
• Türkiye, 2019 yılına kadar enerji üretimi için yerli kömür kullanımını neredeyse iki katına çıkarmayı hedefliyor.
• Türkiye, özellikle rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynağı potansiyeli, Türkiye'nin güneş ve rüzgârdan kömüre kıyasla daha ucuz elektrik üretebileceğini gösteriyor.

SHARE: READ MORE

18 May

ILO: Yeşil Ekonomi İstihdamı Arttırıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayımladığı Dünya İstihdam ve Sosyal Durum 2018: İşlerle Yeşil Ekonomi temalı Raporu yeşil ekonominin gelişmesinin küresel istihdama katkısı üzerinde duruyor.

Paris Antlaşması’nın küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlama hedefine yönelik iş modeli değişikliklerinin enerji üretim ve tüketim sektörlerinde 6 milyon insanı işsiz bırakması üzerinde duruluyordu. Ancak 2018 raporuna göre doğru adımlar atıldığı ve yeşil ekonomiye yönelik politikalar uygulandığı takdirde 2030 yılına kadar 24 milyon yeni iş yaratılabilecek ve iş kaybı telafi edilecek. Sürdürülebilir yöntemlerin benimsendiği enerji alternatiflerinin ve çeşitliliğinin oluşturulması, yaygın elektrikli araç kullanımı, eski ve yeni binalarda enerji verimliliğinin sağlanması gibi çalışmalar yeni istihdam alanları oluşturacak.

Sürdürülebilir tarıma geçiş ve yeniden kullanım, geri dönüşüm, yeniden üretim ve onarımı temel alan döngüsel ekonominin, geleneksel tüketim odaklı iş modellerinin yerini almasının 6 milyon insana istihdam sağlaması bekleniyor.

Rapor, 2000 ve 2015 yılları arasında küresel ekonomide ve özellikle de yoksulluğun ve çocuk işçilerin azaltılması konularında insana yakışır işin yaygınlaştırılmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söylerken, aynı zamanda paradoksal olarak eşitsizliklerin arttığının da altını çiziyor. Bugün kullandığımız ekonomik modellerin çevre üzerindeki kalıcı etkisine de değinen Rapor, 2013 yılında dünyanın kendini yenileme kapasitesinden 1,7 kat daha fazla kaynak tüketilip atık üretildiğini söylüyor.

ILO raporu aynı zamanda istihdamda bu ilerlemelerin sağlanabilmesi için uygun politikaların yürürlüğe konmasını da şart koşuyor. Hem işçi hem de ekonomiyi koruyan sosyal koruma ve çevre politikaların oluşturulması, yeşil finansa yönelim, fosil yakıtların tüketiminin sınırlanıp ekonomik büyüme ve istihdam hedeflenmesi tavsiye ediliyor. Yasal düzenlemeler dışında yeşil ekonomiye geçişin toplum tarafından benimsenmesi için sosyal iletişim kurulması; insan altyapısının güçlendirilmesi için eğitim programları oluşturulması; merkezi ve yerel yönetimlerin, işletmelerin, toplumsal ortakların ve sivil toplumun ortaklaşa çalışması öneriliyor.

SHARE: READ MORE

18 May

Türkiye’de sosyal inovasyon ekosistemine dair içgörü raporu yayınlandı

Önde gelen sosyal inovasyon ağı Social Innovation Exchange (SIX) liderliğinde Wayfinder İstanbul etkinliği 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. S360 olarak etkinlik için hazırladığımız içgörü raporu, sosyal inovasyon alanının bakış açısını, yaklaşımlarını ve gelecekteki yönünü alanın temel aktörlerinden duyarak Türkiye'deki durumunu belgelemeyi hedefliyor. Rapora göre, Türkiye'de sosyal inovasyon terimi görece yeni olmasına rağmen, birçok toplulukta önem kazanarak gelişiyor.

Sosyal inovasyon ekosistemi hakkında bilgiler sunan rapor, aşağıdaki üç soruya yanıt arayarak oluşturuldu:
• Türkiye'de sosyal inovasyonun mevcut durumu nedir?
• Sosyal inovasyon ekosisteminin gelişmesine yardımcı olabilecek unsurlar nelerdir?
• Türkiye'de, sosyal inovasyonun gelecekte ele alması gereken temel zorluklar nelerdir?

Paydaşların en çok üstünde durduğu konular arasında sosyal inovasyonun finansman zorluğu, geleneksel iş modellerinin çoğunlukla yenilik içermeyen sosyal sorumluluk projelerini desteklemesi ve yeni yaklaşımlar arayışı, iş dünyasında işbirliği ile güven eksikliği, ve aktörler arası iletişimin güçlenmesinin önemi bulunuyor.

Türkiye’de sosyal inovasyonun ele alması gereken zorluklar ise geniş coğrafyasından ve çok katmanlı olmasından dolayı oldukça fazla. Bununla birlikte, en çok vurgulanan sorunlar arasında gençliğin eğitime erişim ve olanaklar sağlanması yoluyla güçlendirilmesi, birey ve toplumun güçlendirilmesi için güven ortamı sağlanması ve iş dünyasında şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensiplerinin benimsenmesi yer alıyor.

Raporun Türkçe çevirisine buradan ulaşabilirsiniz.

SHARE: READ MORE

18 May

İklim değişikliğinin ruh sağlığımıza bile etkisi var!

Dünyanın başlıca sağlık risklerinden biri, iklim değişikliği. Sıklaşan ısı dalgalarına maruz kalan insan sayısının her geçen yıl artmasından, bulaşıcı hastalıkların hızla yaygınlaşmasına kadar birçok gözle görülebilir sağlık sorununun temel nedeni değişen iklimsel dengeler. Ayrıca sayısı ve şiddeti her yıl giderek artan “ölçüsüz” iklim olayları birçok insanı evlerinden edip yaşam alanlarına ve mekanlarına büyük zararlar veriyor. İklim değişikliğinin etki alanı sürekli genişliyor; ancak en büyük darbeyi daha savunmasız ve kırılgan bölgelerde ve tekrar tekrar bu felaketleri yaşayan insanlar alıyor.

Bu olayların fiziksel etkilerine odaklanan araştırmalar yaşanan felaketlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini çoğunlukla gözden kaçırıyor. Genel kabul, aşırı iklim olaylarına maruz kalan insanların sayısının artacağı ve bu travmaların keder, kaygı, depresyon hatta intihar gibi problemleri tetikleyeceği yönünde.

Avustralya’da sıcak hava dalgaları üzerine yapılan bir araştırma, işsizlik ve ısı dalgalarının benzer psikolojik etkiler gösterdiğini ortaya koyuyor. Gece artan sıcak hava dalgaları hem ruh sağlığı bozukluğunun nedeni hem de sonucu olan uykusuzluğa sebep olurken, birçok psikiyatrik ilaç ısı dalgaları sırasında etkisini kaybediyor. Ayrıca, ısı dalgaları sırasında psikolojik problemlerle hastaneye başvuranların sayısında bir artış gözlenirken, aşırı sıcaklıkların hasatları azalttığı ve bunun da çiftçiler arasında intihar oranlarını arttırdığı bulgular arasında.

İngiltere’de 2.000 selzede üzerinde yapılan bir araştırmada ise fiziksel sonuçların ruh sağlığı üzerindeki direk etkisinin yanı sıra ikincil stres kaynaklı etkilere yani sigorta tazminatına, maddi baskıya ve akraba ilişkilerine de yer verilmiş. Bulgulara göre araştırmanın ilk yılı içinde ortaya çıkan depresyon, travma sonrası sendrom ve kaygı bozuklukları dördüncü yılda hala devam edebilmekte, üstelik selden fiziksel olarak etkilenmeyenlerde dahi görülebilmekte.

En büyük risk ise hava olaylarına bağlı felaketlerin etkilerinin ulaşım, iletişim, sağlık gibi çeşitli alanlarda aksaklıklara yol açması ve bunun da toplumsal iyileşme sürecini yavaşlatması. Hayati ilaçların ve tıbbi yardımların bu olağanüstü durumlar altında yok olması ve kurumlarda yaşanan olağandışı yoğunluk sağlık hizmetlerinin devamlılığını aksatıyor. Besin kıtlığı, ulaşım sistemlerinin tahribatı, kanalizasyon, su sistemi gibi altyapıların zarar görmesi, elektrik kesintisi, tarım alanlarının bozulması ise yeniden yapılanma ve iyileşme sürecinin hem masrafını hem de süresini arttırıyor.

Olayların ekonomik etkisi göz önünde bulundurulduğunda yoksulluk ve eşitsizlik gibi sosyal sorunların baş göstermesi kaçınılmaz. İşletmelerin hasar gördüğü, gelirlerin ve üretkenliğin düştüğü bu felaket ortamında bir de bütün bu yeniden yapılanma sürecinin yüksek maliyetini göğüslemek zorunda kalan halkın üzerindeki baskı bir kez daha katlanarak artıyor.

Maddi ve fiziksel baskıların birlik ve dayanışma ortamını bozması ise bireysel huzurun en büyük kaynağı olan toplumsal huzuru yok edebiliyor. Kriz ortamında olumlu toplumsal ilişkiler ve kimlikler zarar görürken süregelen ayrışmalar ve kutuplaşmalar derinleşebiliyor. Hem geçmiş felaketler hem de yapılan araştırmalar, felaketlerin yükünün kadın, çocuk, yaşlı ve azınlıkları orantısız bir şekilde etkilediğini ortaya koyuyor.

İklim değişikliğinin bazı önlenemez etkilerinin olacağı açık. Ancak bu etkilerin belirli sınırlarda kalması için iklim değişimi ve ruh sağlığının diğer karmaşık sistemlerle olan bağlantılarının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bütüncül bir yaklaşım araştırmaları hızlandıracağı gibi afet sonrası politikalara da yansıyarak olumsuz etkilerin asgari seviyede tutulmasına olanak tanıyacaktır.

SHARE: READ MORE

14 May

2018’in ilk çeyreğindeki dalgalanma, sürdürülebilir fonları yavaşlatmadı

Sürdürülebilir fonlar, 2018’in ilk çeyreğinde piyasalarda oldukça büyük dalgalanmalar olmasına rağmen varlıklarını büyüterek iyi bir performans gösterdi. S&P 500 Endeksi 2015 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez çeyrek dönem kaybını açıklarken, sürdürülebilir fonlar güvenilirliğini korudu ve daha düşük dalgalanmalar yaşandı. ABD’deki sürdürülebilir fonların üçte biri, yılın ilk çeyreğini Morningstar kategorisinde en iyi %25’lik dilimde kapatırken, %55’i bu dönem üst yarım dilimde yer aldı.

Sürdürülebilir fonların yatırım stratejilerini belirlerken çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) faktörleri ön plana koymaları, kurumsal yönetimi güçlü ve önemli çevresel ve sosyal konuları etkin yöneten şirketleri tercih etmelerine olanak verirken, bu şirketlerin kriz dönemlerinde daha az dalgalanma yaşadığı ve olumsuz gelişmelere direndiği ilk çeyrek dönem raporlarına yansıdı.

2017’nin ilk çeyreğinde, tahmin edilen nakit akışını ikiye katlayarak yaklaşık 2,5 milyar dolarlık akış elde eden sürdürülebilir fonlar grubunda, en büyük akış 422 milyon dolar ile Calvert Emerging Markets Equity’de (CVMAX) olurken, onu 314 milyon dolar ile TIAA-CREF Social Choice Bond’s (TSBIX) takip etti. 2017’nin sonu itibarıyla sürdürülebilir fon grubuna dahil ve Amerikan yatırımcılara açık olan 240 fon varken, 2018’in ilk çeyrek döneminin sonunda bu sayı 267’ye ulaşarak büyümesini sürdürdü. Giderek büyüyen sürdürülebilir fon grubunun temel özellikleri ise yatırım süreçlerinde ÇSY kriterlerini baz almaları ve finansal getiri ile beraber gözle görülebilir bir sürdürülebilir etki yaratmayı hedefliyor olmaları. Gruba yeni eklenen 28 fondan büyük çoğunluğunu önceden var olan ancak ÇSY kriterlerini yatırım süreçlerine henüz dahil etmiş fonlar oluşturuyor. Elinde bulunan 19 fona ÇSY kriterlerini ekleyerek sürdürülebilir fon grubuna dahil eden Aberdeen Asset Management ise eklemelerin büyük çoğunluğunu oluşturuyor.

Öte yandan Putnam Mart ayında, Putnam Multi-Cap Growth fonunu Putnam Sustainable Leaders (PNOPX) ve Putnam Multi-Cap Value fonunu Putnam Sustainable Future (PMVAX) olarak güncelleyerek bu iki fona tamamen sürdürülebilir bir yön kazandırdı. Dört milyar doları geçen varlıkları ile Putnam Sustainable Leaders (PNOPX), Amerika’nın dördüncü en büyük sürdürülebilir fonu konumuna gelerek yatırımlarında “sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlılık” taşıyan şirketlere odaklanmaya başladı. Daha küçük olan Putnam Sustainable Future (PMVAX) ise yatırımlarında sürdürülebilir gelişme odaklı çözümler üreten ve sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda doğrudan etki yaratan şirketleri seçiyor.

Bu gelişmeler, sürdürülebilir yatırım alanında yavaş ancak emin adımlarla ilerleyen bir büyüme olacağını gösteriyor.

SHARE: READ MORE

14 May

Bloomberg, TCFD önerilerini 2017 Etki Raporu’na entegre etti

Bloomberg, TCFD önerilerini 2017 Etki Raporu’na entegre ederek ilk kez TCFD önerileriyle uyumlu raporlama yaptı. Raporun iklimle ilgili senaryo analizlerine ayrılan bölümünde, küresel ortalama sıcaklık artışının 2 derece ile sınırlanamadığı durumda Bloomberg’in nasıl bir iş stratejisi ile yoluna devam edeceğine dair bir inceleme de bulunuyor.

Bloomberg’in sürdürülebilirliğe bakışı ve iş yaklaşımının paylaşıldığı raporda, sürdürülebilirlik ile ilgili konularda yapılan çalışmalarla faaliyet giderlerinde yaklaşık 100 milyon dolarlık tasarruf sağlandığı ve finansal ürün ve hizmetlere sürdürülebilirlik finansmanının entegre edildiği vurgulanıyor.

Raporun giriş mektubunda şirketin CEO’su Michael Bloomberg, Beyaz Saray’ın, ABD’nin Paris Anlaşması’ndan çekileceğini duyurmasının ardından, Bloomberg Philanthropies’in desteğiyle, iş dünyası ve sivil toplumdan liderlerin, Anlaşma’ya olan ortak desteğin teyit edilmesini sağladığını belirtiyor. Bloomberg, bunun sonucunda, 455 şehir, 16 eyalet, 325 üniversite ve 1.700'den fazla işletmenin America’s Pledge (Amerika’nın Taahhüdü) çatısı altında buluştuğu söylüyor.

SHARE: READ MORE

14 May

Merkez bankaları ve denetleyici kurumlar iklim risklerine karşı bir arada

Banco de Mexico, Bank of England, Banque de France, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), De Nederlandsche Bank, Deutsche Bundesbank, Finansinspektionen, Monetary Authority of Singapore, People’s Bank of China’dan oluşan sekiz banka ve düzenleyici kurum bir araya gelerek “Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı”nı (Network for Greening the Financial System (NGFS)) oluşturduklarını 12 Aralık 2017 tarihinde yaptıkları bir açıklamayla duyurmuştu.

24 Ocak’ta ilk toplantısını yapan grup, aldıkları kararlar doğrultusunda 6 Nisan’da Dutch Central Bank (DNB), Bank of England, Banque de France ve ACPR inisiyatifinde ve NGFS himayesinde merkez bankaları ve denetleyici kurumlardan 200 temsilciyi bir araya getirdiler.

Danimarka Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot yaptığı açılış konuşmasında, finansal istikrarın kendi içinde bir son görev olmadığı, hizmet verilen toplumların yaşam standartlarını ve refahlarını arttırmalarına izin veren gerekli bir ön koşul olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Knot, eskiden olduğu gibi, ekolojik dengeye zarar verilerek yaratılan refahın sürdürülebilir olmadığının artık anlaşıldığını ve bu nedenle güncelledikleri misyonlarında, refah kelimesine “sürdürülebilir” kelimesiyle nitelik kazandırıldıklarını dile getirdi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı da konuşmasında uzun dönemde iklim istikrarının, finansal istikrarın belirleyici unsurlarından biri olduğunu söyledi. Bununla beraber, iklim değişiminin yeni bir cephe olduğunu, 19. yüzyılın altyapı ve büyüme krizleri, 20 yüzyılın ise finansal krizleri ile karşılaştırılabilir ölçüde var olan sisteme meydan okuduğunu belirtti.

İngiliz Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’e göreyse, düşünsel düzlemde oluşan dönüşüm artık eyleme dönüştürülmeye başlandı ve Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı’nın bu bağlamda önemli katkı sağlayacak.

SHARE: READ MORE

14 May

WBA Washington toplantısından notlar

Daha önce Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıları temel alarak şirketleri sıralayan karşılaştırma ölçütleri geliştirmek amacıyla paydaşlarından görüş alan World Benchmarking Alliance (Dünya Karşılaştırma Ölçütü İttifakı – WBA), ilkini New York’ta gerçekleştirdiği aylık toplantılarına Jakarta, Londra, Kuala Lumpur, Cape Town, Nairobi, Mumbai ve Buenos Aires’ten sonra Washington’la devam etti.

20 Nisan’da gerçekleşen Washington toplantısı daha önceki küresel ve bölgesel nitelikli toplantılarda anlaşılan konular üzerinden ortak görüş oluşturması adına önem taşıyordu. Bu toplantıda şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine kriterlerin önemi konuşuldu ve Hedefler ile ilgili ölçütlerin, WBA tarafından geliştirilmesi, finanse edilmesi ve korunmasına yönelik öneriler geliştirildi.

Danışma toplantılarını bir sohbet havasında ve isteğe bağlı katılımla tasarlayan WBA, böylece sürdürülebilirlik, kurumsal uyum ve ittifakın bu bağlamda alacağı rol için gerekli olan anlayış ve bilgiye ulaşmayı hedefliyor. Washington toplantısı bağlamında şekillenen son WBA dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

SHARE: READ MORE

14 May

UNEP FI üyesi bankalar TCFD önerilerinin uygulanması üzerine ilk rehberi yayınladılar

BM Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) bir araya getirdiği dünyanın önde gelen 16 bankası, iklim değişikliği ve iklim eyleminin bankacılık sektörünü nasıl etkilediğinin daha iyi anlaşılması için ortak bir metodoloji rehberi yayımladı. Rehber, bankaların iklimle ilgili maruz kaldıkları risk ve fırsatlarda TCFD önerileri ile uyumlu şeffaflık gösterebilmeleri için temel oluşturuyor. Aynı zamanda bankaların müşterilerine verdikleri hizmetlerde düşük karbon dönüşümüne katkı sağlamaları ve bu dönüşümden kendileri de faydalanmaları için de yol gösteriyor.

Metodoloji ve destek malzemeler 10 ay boyunca sürdürülen eşsiz ve ortaklaşa bir çabanın ilk ürünü olarak ortaya çıktı. Rehber, bankaların kredi riski, stres testi, sürdürülebilirlik, iş geliştirme gibi departmanları ile önde gelen bilim adamları, risk ve yatırım yönetimi uzmanlarının ortak çalışmasıyla hazırlandı.

Metodolojiyi hazırlayan ANZ, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Bradesco, Citi, DNB, Itaú Unibanco, National Australia Bank, Rabobank, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, TD Bank Group ve UBS bankaları yalnızca çalışmaya katılmakla kalmadılar, aynı zamanda yayınladıkları metodolojiyi uyguluyorlar. Oliver Wyman, Mercer, Acclimatise’ın danışmanlığı ve International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ve Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)’dan bilim insanlarının desteği ile yazılan metodoloji, TCFD’nin önerilerine göre tasarlanan iklim esaslı risk ve fırsatları değerlendirme amaçlı ilk bankacılık rehberi olma özelliğini taşıyor.

İklim eylemi ve bankacılık ile ilgili en iyi uygulamaları geliştirmek için sektörler arası ve uzmanlık alanları anlamında daha ileri düzeyde çalışmaların gerektiği belirtiliyor. Haziran ayında yayımlanacağı duyurulan ikinci rapor fiziki risklerin değerlendirilmesini kapsayacak. Metodolojiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SHARE: READ MORE

14 May

CDSB raporlama sisteminde güncelleme

İklim Beyanları Standartları Kurulu (The Climate Disclosure Standards Board – CDSB) “Çevresel Bilgiler, Doğal Sermaye ve İlgili İş Etkileri Raporlama Çerçevesi”ni, İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) önerileri doğrultusunda yeniden düzenledi ve beş yıllık stratejisini açıkladı.

Yeni yayımlanan raporlama sistemi, Kurul’un ilkeleri, TCFD önerilerinin raporlama gereklilikleri ve tavsiye edilen destekleyici nitelikteki beyanlar arasındaki bağlantıları açıkça gösteriyor. Tavsiyeler arasında, hedefleri net olarak gösterilmiş, daha detaylı beyan yapma beklentisi de bulunuyor. Risk yönetimi hakkında ek bir kılavuzun yanı sıra şirketlerin, Paris Anlaşması ve gerekliliklerine uygun olarak stratejilerinin “Küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derece veya daha altında tutma” hedefinin gerçekleşmesi durumunda oluşacak risklere karşı ne kadar dirençli olduğunu dikkate almaları için öneriler de sunuyor.

CDSB raporlama sistemi, şu anda toplamda piyasa değeri 5,2 trilyon dolar düzeyinde olan şirketler tarafından kullanılıyor ve bu şirketlerin, TCFD tarafından tanımlanan ana akım raporları aracılığıyla iklim değişikliği ve doğal sermaye bilgisini raporlamalarına yardımcı oluyor.

CDSB’nin yayımladığı beş yıllık stratejisine bakılınca, Kurul’un önümüzdeki dönemde de gelişmiş kurumsal beyanları desteklemeyi, sermayenin daha iyi tahsis edilmesine katkıda bulunmayı ve böylece daha sürdürülebilir finansal ve çevresel sistemler oluşturmayı hedeflediği görülüyor.

SHARE: READ MORE

14 May

ILG’den, AB Sürdürülebilir Finans Eylem Planı’na destek

Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü (CISL) tarafından düzenlenen toplantıda, Küresel CEO' ve CIO ağı “Yatırım Liderleri Grubu” (The Investment Leaders Group - ILG), AB Komisyonu'nun Euro ve Sosyal Diyalogdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile bir araya gelerek, AB Sürdürülebilir Finans Eylem Planı (EU Action Plan on Sustainable Finance)’na desteklerini sundu.

Toplantı, değeri toplamda 12 trilyon doları aşan varlığı kontrol eden piyasa liderlerinin, konu ile ilgili deneyimlerini anlatmaları için önemli bir fırsat oldu. Toplantıda, Komisyon’un Sürdürülebilir Finans Eylem Planı’nın üç temel hedefi ele alındı:

• Sermaye akışını sürdürülebilir varlıklara yönlendirmek;
• ÇSY riskleri finansal karar süreçlerine dahil etmek;
• Şeffaflık ve uzun dönemselliği arttırmak.

ILG liderleri aynı zamanda, özel sektörün, AB finans kuruluşlarının finansal sistemde sürdürülebilirliği hızlı ve etkin bir şekilde yaygınlaştırması için nasıl destekleyebileceğinin üzerinde durdu.

Toplantı kapsamında başkan yardımcısı Dombrovskis’e iletilen analizler arasında çevresel risklerin hem portföy hem de finans sektörü için finansal etkileri olması bulunuyor. ILG, şu anda bir fonun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı çevresel ve sosyal temalar üzerindeki etkisini hesaplamak için bir metodoloji üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

SHARE: READ MORE

4 May

ACE Gençlik Forumu, BM’e isteklerini sundu

Bonn'da gerçekleşen 2018 BM İklim Değişikliği Konferansı'nın başlamasının öncesinde, 29 Nisan’da ACE (Action for Climate Empowerment – İklim Güçlenme Eylemi) Gençlik Forumu'nun ilki gerçekleştirildi. 70 ülkeden 100 “gençlik delegesi”, kendi çabalarını paylaşmak ve devlet temsilcilerine öneriler sunmak üzere bir araya geldi.

BM İklim Değişikliği Sekreteri Patricia Espinosa, forumun açılış konuşmasında gençlerin iklim değişikliği çözümünün önemli bir parçası olduğuna ve uluslararası müzakerelere taraf olmalarının gerekliliğine dikkat çekti. Espinoza aynı zamanda, BM Gençlik delegasyonunun müzakerelerdeki rolünün genişlemesiyle müzakere sürecinin kapsayıcılığını arttırdığını ve bu durumun gezegeninin geleceğine katkısının yadsınamaz olduğunu belirtti.

Fiji başkanlığında yürütülen Talanoa diyaloğunda, genç iklim delegeleri ile fikir alışverişinde bulundu. COP23 Başkanlığı’nı yürüten Fijili Alisi Volalevu ve gelecek dönem COP başkanlığını yapacak olan Polonya’dan Inia B. Seruiratu da konuşmalara katıldı.

Forumun odak noktasında, Paris Antlaşması’nın 6. maddesinde ACE başlığı altında toplanan ve bir arada üzerinde çalışılması öngörülen konular (eğitim, öğretim, bilgiye halkın ulaşımı, halkın bilinçlendirilmesi, halkın katılımı ve iklim eylemiyle ilgili uluslararası iş birliği) vardı.

Foruma katılan genç delegeler gruplar halinde ACE aktivitelerinin etkinliğini arttırmanın yolları hakkında beyin fırtınası yaptı. Bu çalışmada, ACE ulusal irtibat kişilerinin (national focal points) desteklenmesi, ACE aktiviteleri için daha fazla fon yaratılması ve iklim eylemi konusunda ilgi ve farkındalık yaratmak gibi taleplerde bulunuldu. ACE Gençlik Forumu’ndan çıkan fikir ve öneriler, 2 Mayıs’ta toplanan BM ACE toplantısında müzakereye sunuldu.

SHARE: READ MORE

4 May

SIX Wayfinder 14-15 Mayıs’ta İstanbul’da toplanıyor

Dünyanın önde gelen sosyal inovasyon ağı, Social Innovation Exchange’in SIX Wayfinder İstanbul etkinliğinin, Zorlu Holding’in ev sahipliğinde, imece yürütücülüğünde, ATÖLYE ve S360'ın içerik partnerliği ve BM Kalkınma Programı Bölge Ofisi ve Brookings Institution katkılarıyla 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenleneceğini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

İlki, geçen yıl Londra’da düzenlenen etkinlikte sosyal inovasyonun gelecek on yılının konuşulması hedeflenmişti. Bu yıl SIX, Wayfinder İstanbul aracılığıyla, odağında insan ve gezegen olan, çok sektörlü yapıda sosyal inovasyon ekosistemlerinin kurulmasını ve bu sistemlerin geleceğin profesyonelleri tarafından tasarlanmasını amaçlıyor.

Sistematik değişimi engelleyen unsurların üstesinden gelmek amacıyla ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmanın yolunu açacak değişimler nasıl yapılır sorusuyla yola çıkan SIX Wayfinder İstanbul etkinliğinde;

• Sosyal fayda ve inovasyonun kesiştiği sosyal inovasyon ekosistemindeki mevcut modelleri ortak bir şekilde daha iyi bir dünya için yeniden tasarlamak,
• Toplumsal meseleler üzerinde düşünmek, bu konularda çözüm üretmek ve hayata geçirilen sosyal inovasyon projeleriyle toplum için değer yaratmak
• Sosyal inovasyon ekosistemini zenginleştirecek etkin platformlar yaratmak amaçlanıyor.

Etkinliğin ilk günü gerçekleşecek halka açık oturuma katılmak için http://sixwayfinder.biletino.com/custom/sixwayfinder adresinden kayıt olabilirsiniz. Konu hakkında daha fazla bilgi için events@socialinnovationexchange.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

SHARE: READ MORE

4 May

18 eyalet araç emisyonları konusunda Trump yönetimini dava etti

Donald Trump yönetiminin araçlarda sera gazı salım kurallarını gözden geçireceğini açıklamasının ardından 18 eyalet hukuki yollara başvurarak cevap verdi.

Eski ABD başkanı Obama döneminde, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında emisyonların azaltılması için atılan adımlar arasında 2025’e kadar arabalarda yakıt verimliliğini arttırma hedefi yer alıyordu. Günümüzdeki Çevre Koruma Ajansı (EPA) yöneticisi Pruit ise bu hedefin, güncel olmayan bilgilere dayanarak konulmuş kısıtlayıcı bir hedef olarak değerlendiriyor.

EPA’nın bu hedefi geri çekmeye yönelik hamlesinin keyfi olduğunu söyleyen eyaletler sözcüsü Kaliforniya valisi Brown, hava kirliliğinin önüne geçmek ve araçlarda performansını artırmak için “temiz” araba standartlarını savunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Trump yönetiminin bu kapsamdaki hareketi aslında daha geniş kapsamlı bir iklim politikasının parçası. Trump yönetiminin almak istediği kararlar arasında Kaliforniya gibi eyaletlerin kendi yakıt verimliliği kurallarını koymasını engellemek, federal sera gazı salımlarını Obama dönemi hedeflerinin çok gerisinde bırakmak da var. Dava açan 18 eyaletten 13’ünün kendi salım standartları olması ve bu eyaletlerin toplamda ABD’deki araba pazarının %36’sını kontrol ediyor olmaları, Trump yönetimi kararları arkasındaki niyeti de gösteriyor.

Güncel salım standartları, 2011 yılında Obama yönetimi, Kaliforniya eyalet görevlileri ve araba üreticilerinin ortak kararıyla yürürlüğe konulmuştu. EPA’ya göre, bu standartların korunması durumunda 2012 ile 2025 yılları arasında satılan araçların yaklaşık 6 milyar ton daha az karbondioksit salımına sebep olacağı öngörülüyor.

SHARE: READ MORE

4 May

B Corp’lar müşteri bağlılığıyla ön planda

Bugünün müşterilerinin satın alma alışkanlıklarını etkileyen artık yalnızca ürünlerin kolay erişilebilir ve ucuz olması değil. Markalar sosyal ve çevresel sorunlara karşı duruşlarıyla müşteri kazanıyorlar. Üstelik müşterilerle değerler konusunda ortak paydada buluşan markaların sadakat ve bağlılık oranları da çok yüksek oluyor. Bu şirketler, müşterilerin markaya güveni sayesinde, sürekli olarak klasik pazarlama aktiviteleriyle onlara ulaşmaya çalışmaktansa; değer üzerinden bir söylem geliştirerek pazarlama stratejilerinin merkezine, müşteriye daha iyi hizmet veya ürün sağlamayı, onlarla ortak değerlerde anlaşmayı koyuyorlar.

Sıkı sosyal ve çevresel standartlara uymayı kabul etmiş, hesap verebilir ve şeffaf yönetimi odağa alan sertifikalı B Corp’lar diğer şirketlere, müşterileriyle ortak değerler üzerinden aralarında inşa ettikleri güven ilişkisine dayanan müşteri bağlılıklarıyla örnek oluyorlar.

Müşterilerde güven ve bağlılık yaratmanın ilk adımı şirketlerin önce kendi çalışanlarında bunu sağlamalarıyla başlıyor. Dünyaya olumlu etki yaratmak için koydukları hedefleri, bir pazarlama aracı olarak kullanmadan önce çalışanların benimsemesi ve desteklemesi şirketlerin hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağlıyor. Sayısı 2000’i geçen B Corp’lar, yetenekleri elde tutmada çok başarılı bir performansa sahip, bu da şirket değerlerinin aslında çalışanlarca içselleştirilmiş olduğunu gösteriyor.

Müşteri bağlılığı yaratmanın bir diğer yoluysa müşterilerle iş aracılığıyla bağ kurmaktan geçiyor. B Corp’lar sundukları ürün veya hizmetler hakkında müşterilerini sürekli reklam yağmuruna tutmaktansa, değer verdikleri konularla ilgili paylaşım yaparak müşterilerin katılımını sağlıyorlar. Böylece sunulan ürün veya hizmet aracılığıyla bağ kurmanın ötesinde, müşterileriyle ortak değerlerde birleşiyorlar. Örneğin, B Corp’ların en bilineni, Unilever şirketi olan Ben&Jerry’s’in, internet ve sosyal medya içeriklerinin azımsanmayacak kısmı, siyaset gibi dondurmayla ilgisi olmayan paylaşımlardan oluşuyor.

Patagonia, müşterilerini de davet ettiği çevre koruma yürüyüş ve eylemleri düzenliyor. Müşterileri Patagonia ürünleri kullanarak katıldığı bu eylemler aracılığıyla hem marka değerini hem de satışlarını artırıyor, aynı zamanda onlarla ortak bir değeri savunurken buluşuyor. Geleneksel pazarlama tekniklerinde görülmeyen bu müşteri-marka ilişkisi, tüm tarafları çevrenin korunması için bir araya getiriyor ve satıcı-alıcı ilişkisinin ötesinde bir ortaklık yaratıyor.

B Corp’ların başarıyla uyguladığı müşteri bağlılığı ve güvenini arttırma yolları, sosyal ve çevresel etkileri konusunda bilinçli şirketlere pazarda ortak değerleriyle fark yaratmak için örnek oluyor. B Corp sertifikası sahibi olmayan şirketlerin kolaylıkla uygulayabileceği yöntemler, bilinçli şirketlerin zamanla iş modellerini değiştirerek B Corp sertifikası standartlarına erişebilmelerinin önüne açabilir.

SHARE: READ MORE

20 April

Bilinçli Kapitalizm ve B Corp’tan güç birliği

Belirli bir amaç için çalışan, kurumsal değerlerle hareket eden ve ortak değer yaratan farklı bir kapitalizm anlayışının var olabileceğini savunan Bilinçli Kapitalizm (Conscious Capitalism) hareketi, küresel B Corp topluluğu ile güçlerini birleştirdi.

Aslında bu iki topluluk, uzun süredir birbirini tamamlayan işler yapıyor, amaca odaklanan bir iş dünyası inşa etme hedefiyle ortak çalışmalar yaratıyorlar. Örneğin Bilinçli Kapitalizm girişimi, Patagonia, Ben & Jerry’s, Plum Organics, Campbell Soup gibi dünyaca bilinen B Corp’ların üst düzey yöneticilerini buluşturan farklı konferans, zirve ve çalıştaylar düzenliyor. Son olarak Bilinçli Kapitalizm, yayımladığı Bilinçli Kapitalizm Kılavuzu’nda B Corp hareketini anlatan ve paydaşlara topluluğun neyi farklı yaptığını detaylandıran bir bölüm kaleme aldı. Kılavuzda B Corp’ların paydaş yönetiminde neyi farklı yaptıklarına dair üç alana yer veriliyor;

1. Paydaş yönetişim yapısı

Paydaş yönetişimi, şirketlerin geleneksel yönetim kurallarına bağlı kalmadan gelişim göstermeleri için gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlıyor. B Corp’larda, paydaş yönetişim yapısı aynı zamanda paydaşlara karşı yasal sorumluluğun olduğu bir çerçeveyi işaret ediyor. Geleneksel şirketler sadece hissedarlarına karşı sorumluluk yaşarken, B Corp’lar her zaman tüm paydaşlarına karşı sorumluluk taşıyorlar.

2. Paydaş yönetim sistemi

Paydaş odaklılık, bir yol haritası çıkarmada ve güçlü ilkeleri performansa yansıtmada ön plana çıkıyor. B Corp hareketi paydaş yönetim sisteminde B Etki Değerlendirmesi’ni (B Impact Assessment - BIA) kullanıyor. Bilinçli Kapitalizm de 2013’te B Corp ile kurduğu ortaklıkla üyelerini ve takipçilerini BIA sistemini kullanmaya davet ediyor. B Etki Değerlendirmesi bir şirketin B Corp sertifikası alma niyetinde olup olmamasına bakılmaksızın dünyadaki her şirket tarafından kullanılabiliyor. Değerlendirme, şirketlerin paydaşları üzerindeki etkisi hakkında kapsamlı bir değerlendirme sunarak şirketlerin paydaşlarıyla iletişim ve etkileşim konusundaki performanslarını ölçmelerine ve bu performansı geliştirmelerine yardımcı oluyor.

3. Uygulama topluluğu B Corp hareketinin liderlerini sertifikalı B Corp’lar oluşturuyor. 2000’in üzerinde şirket B Corp’un en titiz paydaş yönetimi ve paydaş yönetimi standartlarını karşılıyor. Çoğu B Corp için, sertifika sahibi olmanın en önemli yanı bu topluluğun bir parçası olmak. Ortak amaçla çalışan bir topluluğun parçası haline gelen bilinçli şirketler, ortak kültür yaratma, çalışan katılımı, yeşil badana (green washing) gibi kavramlardan uzak doğru pazarlama ve iletişimi, amaca yönelik sermaye yaratma, değer odaklı tedarik zincirleri oluşturma, atık ve karbon salımı azaltma, işgücü geliştirme gibi birçok alanda en iyi uygulamalarını birbiriyle paylaşma olanağı buluyorlar.

İş dünyasında sürdürülebilirlik bir takım oyunu. Sertifikalı B Corp topluluğu, Bilinçli Kapitalizm’in örnek aldığı bir yapı olmaktan gurur duyuyor ve tüm bilinçli şirketlerin de bir gün B Corp topluluğunun bir parçası olmasını umuyor.

SHARE: READ MORE

19 April

Şehir idarecileri “TheCityFix Learn” ile daha iyi kararlar alacak

Kentlilere daha iyi yaşam sunma hedefiyle çalışan WRI, kent idarecilerinin daha iyi kararlar alması için profesyonellere uygun destekleyici eğitim, kılavuz ve araç gibi içerikler barından “TheCityFix Learn” adlı e-öğrenme platformunu hayata geçirdi. İngilizce, İspanyolca ve Türkçe olarak hazırlanan platform üzerinden benzer sorunlar yaşayan dünya şehirleri için ortak çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Dünya şehirleri giderek artan nüfuslarına rağmen sera gazı emisyonlarını azaltmak için çalışıyor. Şehirlerin aynı zamanda, sakinlerine güvenli ve sağlıklı yaşam alanları sunabilmesi ve kentlilerin hareketlilik, barınma ve ulaşılabilir fırsat beklentilerini sağlayabilmesi gerekiyor. Bu tür sorunlar bazen altyapı yatırımı ve ekstra fonlar yerine, kentlilerin daha iyi kararlar almasıyla çözülebiliyor.

Kent idarecilerinin kapasitelerini geliştirmelerine destek olacak olan TheCityFix Learn, yol güvenliği, toplu taşıma, transit odaklı gelişim (TOD), yürüme ve bisiklet yolları ilgili çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra liderlik ve yönetim becerileri oluşturmak için kişisel eğitimler ve akranlar arası toplantıları takip etme fırsatlarını içeriyor. Böylece, dünyanın her yerinden merkezi ve yerel şehir idarecilerini tek bir e-öğrenme platformunda bir araya getiriliyor.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız, Türkiye’den idarecilerin hayata geçirecekleri kararları platformda bilgi havuzu ve webinar’larda paylaşılan dünyadan iyi örneklerle değerlendirme olanağı olmasının özellikle üstünde duruyor. Şehirlerin etkin idaresinin önündeki en önemli engelleri aşmak için, kapasite artırmaya yönelik faaliyetlerin hem teknik gerekliliklere hem de tüm paydaşların liderlik ve idarecilik yeteneklerini geliştirmeye yöneltilmesi gerekiyor.

SHARE: READ MORE

19 April

Servet eşitsizliği gelir eşitsizliğinden çok daha fazla ve giderek artıyor

OECD’nin varlık vergilerini ele aldığı yeni raporunda, son yıllarda eşitsizliklerin giderek arttığı ve servet eşitsizliğinin (wealth inequality), gelir eşitsizliğinden (income inequality) daha büyük oranda arttığı belirtiliyor.

Rapora göre, serveti oluşturan mülk, birikim, hisse senedi portföyleri, emeklilik yatırımları gibi unsurlar artarak büyüyor çünkü halihazırda varlıklı olan insanlar yüksek getirili yatırımlara daha fazla kaynak yatırabiliyor; yoksullarla karşılaştırıldığında yatırım tavsiyeleri ve finansal uzmanlığa daha kolay ulaşabiliyorlar. Bu kişiler toplumsal hayatta daha fazla güç, etki ve fırsata sahipler ve doğrudan çalışmadan mal varlıkları aracılığıyla gelir elde edebiliyorlar. Buna göre, aynı geliri çalışarak kazanan biri ile serveti yoluyla elde eden bir kişi, toplumda oldukça farklı konumlardalar.

Ünlü ekonomist Thomas Piketty’nin eşitsizlikle mücadelede servetin önemine dikkat çekmesini yeniden gündeme getiren OECD raporu aynı zamanda Piketty’nin eşitsizliği azaltmak ve toplumsal hareketliliği artırmak için küresel bir varlık vergisi oluşturulması çağrısını da destekliyor. Birleşik Krallık merkezli, The Resolution Foundation düşünce kuruluşunda araştırmacı olan Laura Gardiner da servetin gelirden çok daha eşitsiz bir yapısı olduğunu ancak servetin gelirden çok daha az tartışılan bir konu olduğunun altını çiziyor.

Varlık vergisi uygulayan gelişmiş ülkelerin sayısının her yıl giderek azaldığı ve 1994’te 12 olan sayının bugün yalnızca dört – Fransa, İspanya, Norveç ve İsviçre – olduğu belirtiliyor. OECD’ye göreyse, varlık vergisi uygulamasının destekçilerinin az olmasının sebebi, bireyin kişisel servetini tespit etmenin ve dolayısıyla vergiyi uygulamanın zorluğu ile ilgili.

OECD, servet eşitsizliğinin azaltılması için sermaye gelirlerinin vergilendirilmesinin yeterli olmayacağını ve çözümün miras yoluyla edinilmiş servete uygulanacak bir vergi olduğunu belirtiyor. Miras yoluyla edinilmiş servet üzerinden vergilendirme her ne kadar Birleşik Krallık’ta oldukça sevilmeyen bir vergilendirme biçimi olsa da OECD, servet kazanımlarını daha sert bir şekilde vergilendirme ihtiyacının Birleşik Krallık’ta tartışma uyandıracağına ve giderek artan eşitsizlikler karşısında kilit bir önlem olacağına işaret ediyor.

SHARE: READ MORE

6 April

Modanın liderleri için 7 sürdürülebilirlik önceliği

Moda sektöründe sürdürülebilirlikten daha önce “Fast Fashion Sürdürülebilirlik Olabilir Mi?” dosyamızda bahsetmiştik. Sektörün sürdürülebilirlikte çözülecek birçok sorunun olduğunun ve çözümün karmaşıklığının farkında olan moda markaları yöneticileri bu yılki Kopenhag Moda Zirvesi kapsamında “2018 CEO Ajandası” adlı bir kılavuz yayınladı. Bu süreçte sektörün önemli oyuncuları ilk kez moda endüstrisinin çevresel ve sosyal ayak izini iyileştirmek için önceliklerini belirlemek ve uzlaşmak için bir araya geldiler.

Aralarında H&M, Target, BESTSELLER ve Li & Fung gibi çok sayıda yüksek kaliteli moda markasının yer aldığı CEO Ajandası girişiminde Sustainable Apparel Coalition liderliğinde sektörün değer ve amaçları yansıtılıyor. Aynı zamanda bu dokümanın moda sektöründeki yatırımcılar, tedarikçiler, devlet yetkilileri, araştırmacılar, girişimler ve sivil toplum örgütleri gibi diğer oyuncuların da sürdürülebilirlik hareketine katılmasını sağlamak amaçlanıyor.

CEO Ajandasında belirlenen sürdürülebilirlik öncelikleri iki bölüme ayrılıyor. İlk olarak moda markalarının derhal alması gereken önlemlere değiniliyor. Bunlar:

1. Tedarik zincirinin takibi
2. Su ve enerjinin etkin, kimyasalların bilinçli kullanımı
3. Saygılı ve güvenli çalışma ortamları sağlanması

İkinci kısımda ise sektörde temelden değişim yaratmak için gerekli olan dönüşüm öncelikleri belirtiliyor:

1. Sürdürülebilir malzeme karışımları yaratılması
2. Kapalı döngü üretim sistemleri (tekrar kullanım ve geri dönüşüm)
3. Daha iyi ücret sistemlerinin geliştirilmesi
4. Dördüncü sanayi devrimine uyum

CEO Ajandası’nda verilen önceliklere yönelik çözümlerin gerçekleşebilmesi için moda markalarının tedarik zincirinde işgücü ve işçiler üzerindeki etkileri dikkate alan sorumlu bir sistem geliştirmeleri gerekiyor.

SHARE: READ MORE

6 April

Sahalarda rakip, sürdürülebilirlikte ortak

Spor endüstrisinde yeni sürdürülebilirlik stratejileri geliştiriliyor ancak davranış değişikliği yaratmak için hem kulüplerin hem de taraftarların yapması gereken daha çok şey var.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Delegesi Patricia Espinosa, spor endüstrisinde sürdürülebilirliğin önemini “600 milyar dolarlık bu küresel endüstrinin insanları bir araya getirmek, harekete geçirmek ve ilham vermek konusunda özel bir gücü var” sözleriyle vurguluyor. Espinosa, Paris Konferansı’nda dünya liderlerinin gerçekleştirme sözünü verdiği güvenli iklimin ve dirençli ekonominin sağlanması için spor endüstrisine BM’nin de destek olacağını belirtiyor.

2-3 Mayıs’ta Amsterdam’da yapılacak “Sporda Sürdürülebilir Yenilikler Forumu”nda, spor faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi ele alınacak temel konular arasında yer alıyor. Sürdürülebilirlik stratejisi belirleme, enerji, su ve atık yönetimi, sürdürülebilir sahalar, sürdürülebilir hareketlilik, sürdürülebilirlik mirası bırakmanın önemi ve sürdürülebilirliği aktarmak ve teşvik etmek amacıyla elçiler kullanmak gibi konular da forumda görüşülecek.

Forum, endüstrinin iklim değişikliği ile mücadeleye nasıl ilham verebileceğine dair fikirleri ve yenilikleri paylaşacak 250'den fazla üst düzey temsilci ve 40 konuşmacıyı bir araya getiriyor. Öne çıkan konuşmacılar şu şekilde:

• Federico Addiechi, Sürdürülebilirlik ve Çeşitlilik Başkanı, FIFA
• Paula Stringer, Üretim Başkanı, BBC Sport
• Patrick Gasser, Futbol ve Sosyal Sorumluluk Başkanı, UEFA
• Michael Lloyd, Stadyum Direktör Yardımcısı, Arsenal Futbol Kulübü
• Viviane Fraisse, Sürdürülebilir Kalkınma Başkanı, Roland Garros
• Dan Reading, Sürdürülebilirlik Programı Direktörü, World Sailing
• Martin Murphy, Stadyum Direktörü, Aviva Stadyumu
• Anne Cécile Turner, Sürdürülebilirlik Program Lideri, Volvo Ocean Race

SHARE: READ MORE

6 April

Google çalışanları askeri drone projesine karşı

Geçtiğimiz ay Google’ın ABD Savunma Bakanlığı için “Project Maven” adında bir projeyle özel bir drone yazılımı geliştirdiği gündeme oturmuştu. Proje, Google’ın görüntü tanıma yazılımını askeri drone’ların şimdiye kadar çekilmiş milyonlarca saatlik görüntüleriyle bir araya getirerek şüpheli kişi ve nesnelerin tanımlanmasında kullanılmasını amaçlıyor.

The New York Times’ın yayımladığı habere göre, projeyi duyduklarından beri iptalini isteyen Google çalışanları, bu sefer CEO Sundar Pichai’ye ortak bir mektup gönderdiler. 3.100’ün üzerinde imza toplanan mektupta, ilgili projenin, Google’ın “savaş işi”nde olmaması gerektiğine inandıkları için sonlandırılması gerektiğini iletiyorlar.

Mektupta, Google’ın, ABD hükümetine askeri gözetimde ve potansiyel olarak ölümcül operasyonlara yardım etmek için bu teknolojiyi geliştirmesinin kabul edilemez olduğu ve projenin Google markasına ve şirketin rekabet gücüne zarar vereceğini dile getiriliyor. Ayrıca, CEO Pichai’ye, şirketin “Kötü Olma” (Don’t Be Evil) mottosu da hatırlatılıyor.

Çalışanların, projenin iptalini talep etmesine Google’ın nasıl tepki vereceğini ilerleyen günlerde görülecek. Bununla beraber, bu mektup, hükümet-iş dünyası-bireyler üçgeninde ortak hedefler için çalışmanın önemini gösteriyor.

Google, ABD Savunma Bakanlığı için proje geliştiren ilk teknoloji odaklı şirket değil. Daha önce Amazon ve Microsoft gibi önde gelenler şirketler de Pentagon’la çalışmıştı.

SHARE: READ MORE

6 April

Sera gazı emisyonları yeniden yükselişte

Küresel ısınmanın önüne geçmek için sera gazı emisyonlarının azaltılması gerekiyor. Ancak Uluslararası Enerji Ajansının raporu son iki yıldır değişmeyen kömür, petrol ve doğal gaz kaynaklı karbondioksit emisyonlarının 2017’de %1,4 oranında arttığını ve tarihin en yüksek emisyon değerine ulaştığını gösteriyor. Bu artış, bir yılda 170 milyon yeni arabanın trafiğe çıkmasına eş değer.

Enerji Ajansının raporunda 2017 yılının emisyonlarınınParis Antlaşması çabalarına rağmen artış göstermesinin 5 ana sebebi sıralanıyor:

Asya’da emisyonlar artıyor
Hızlı büyüyerek yoksulluktan kurtulma çabasında olan Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde fosil yakıtların yoğun kullanımı, emisyon yükselişinin yaklaşık üçte ikisinden sadece Asya ülkelerininsorumlu olmasına neden oluyor. Örneğin, Çin tek başına dünyadaki sanayi kaynaklı sera gazı emisyonlarının dörtte birini üretiyor ve artan ekonomik büyümenin sonucunda 2017’de emisyonları %1,7 oranında arttığı belirtiliyor. Asya’daki artış ne yazık ki diğer ülkelerde azalmagösteren emisyon değerlerine de gölge düşürüyor. Örneğin, artan yenilenebilir enerji kapasitesi sayesinde Amerika Birleşik Devletleri sera gazı emisyonlarını %0,5 oranında azalttı.

Yenilenebilir enerji sektörü yeterince hızlı büyümüyor
Rüzgâr, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları 2017’de dünya çapında sektörde en çok büyüme gösteren kaynaklardı. Ancak artan yenilenebilir enerji kapasitesi artan küresel enerji ihtiyacının yalnızca dörtte birini karşılayabiliyor, fosil yakıtların payı ise hala %81. Enerji Ajansı Paris Antlaşması’nın iklim hedeflerine ulaşılmak isteniyorsa 2040’a kadar temiz enerjinin her yıl 5 kat artması gerektiğini belirtiyor.

Kömür geri döndü
Son yıllarda özellikle ABD ve Çin gibi ülkelerin fosil yakıtlardan uzaklaşması küresel kömür talebini düşürmüştü. Ancak Güney Asya’daki kömür santrallerindeki artıştan dolayı 2017’de bu talep %1 oranında arttı. Sıcak geçen yaz aylarının da etkisiyle Çin’in artan iklimlendirme ihtiyacı için enerjiyi kömürden sağladığı görülüyor.

Arazi aracı (S.U.V.) satışları artıyor
Petrol talebinin önceki seneye göre %1,6 oranında artmasıyla ortaya çıkan petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisi araç satışlarının artmasında da görülüyor. ABD ve Avrupa’da daha fazla kişi arazi aracı gibi yüksek emisyonlu araçlar satın alıyor ve bu durum ulaşım kaynaklı karbon salınımını artırıyor. Her ne kadar Eeektrikli arabaların kullanımı teşvik edilmeyebaşlanmış olsa da satışlarındaki büyüme petrol talebindeki artışın yanında çok düşük kalıyor.

Enerji verimliliği çabaları azaldı
Enerji Ajansının raporuna göre geçtiğimiz yıl küresel enerji yoğunluğu değeri –enerji verimliliği ölçütü- yalnızca %1,7 oranında iyileşti. Son 3 yılın değerlerinden çok daha yavaş olan bu değer ülkelerin enerji verimliliği artırma politikaları ile emisyonlarını düşürmekten vazgeçtiklerini düşündürüyor.

SHARE: READ MORE

4 April

Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir Büyüme Finansmanı için Eylem Planı’nı Açıkladı

Avrupa Birliği’nin, Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılabilmesine destek sağlanması amacıyla 2016 yılının sonunda AB Komisyonu, Sürdürülebilir Finans Üst Düzey Uzman Grubu’nu (HLEG on Sustainable Finance) kurmuştu. HLEG’nin amacı finansal politikalara sürdürülebilirliğin entegre edilmesi üzerine AB’nin sürdürülebilir finans özelindeki geniş kapsamlı stratejisine katkı sağlamak olarak belirlenmişti.

HLEG yoğun çalışmaları sonrasında Temmuz 2017’de ara raporunu yayımladı. Ara rapor için de birçok paydaş tarafından görüşler alınmıştı. HLEG paydaş görüşlerini de titizlikle dikkate alarak yaptığı çalışmalar sonucunda 31 Ocak’ta Final Raporu’nu yayımladı. Rapor, AB Sürdürülebilir Finans stratejisinin oluşturulması için kapsamlı bir vizyon içeriyor. Avrupa Komisyonu ise süreç sonrasında, 8 Mart 2018’de “Sürdürülebilir Büyüme Finansmanı İçin Eylem Planı”nı açıkladı. Eylem Planı kapsamında ana başlıklar aşağıdaki şekildeydi:

Ana Eylem Başlıkları

1. Sürdürülebilir faaliyetler için AB sınıflandırma sisteminin geliştirilmesi
2. Yeşil finansal ürünler için standart ve etiketlerin oluşturulması
3. Yatırımların sürdürülebilir projelere yönlendirilmesi
4. Finansal tavsiyelere sürdürülebilirliğin dahil edilmesi
5. Sürdürülebilirlik kriterleri geliştirilmesi
6. Sürdürülebilirliğin derecelendirmelere ve piyasa araştırmalarına daha iyi entegrasyonunun sağlanması
7. Kurumsal yatırımcıların ve varlık yöneticilerinin görevlerinin belirginleştirilmesi
8. Sürdürülebilirliğin ihtiyati gereksinimlere dahil edilmesi
9. Sürdürülebilirlik beyanları ve muhasebe standartlarının güçlendirilmesi
10. Sermaye piyasalarında sürdürülebilir kurumsal yönetimin teşvik edilmesi ve kısa dönemci anlayışın terk edilmesi

Eylem Planı’nda her bir alt başlık için yapılması gerekenler, ilgili kurumlar ve tarihler paylaşılıyor. Bu açık dosya kapsamında Eylem Planı ile ilgili gelişmeleri sizlere duyurmaya devam edeceğiz.

SHARE: READ MORE

4 April

Küresel Yeşil Finans Endeksi

Küresel Yeşil Finans Endeksi Finansal hizmetler, iklim değişikliği gibi küresel tehditlerin üstesinden gelmekten, risk yönetiminde yeni fırsatlar sunmak ve teknolojik inovasyonun finanse edilmesine kadar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmek açısından önemli rol oynuyor. Büyümeye devam eden yeşil finans piyasaları ise, insan refahı ve sağlıklı bir gezegen için ekonomiyi dönüştürecek bir potansiyel sunuyor.

Özellikle son 20 yılda, yeşil finansın yaygınlaştırılması alanında çok büyük yol kat edildi ve yeşil finansın ekonomideki yeri yaygın bilince yerleşti. Küresel Yeşil Finans Endeksi (Global Green Finance Index-GGFI), sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ekonomik harekete katkı sağlamak amacıyla finans merkezlerinin ne kadar “yeşil” olduğunu ölçümleyecek. Küresel Yeşil Finans Endeksi, üç alanda çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor:

• Bir finans merkezini “yeşil” yapan ve yapmayan öğeleri tespit etmek,
• Yeşil Finans alanında rekabet yaratmak,
• Yeşil finans ve yeşil finans merkezlerinin en iyi uygulamalarını yaymak.

Senede iki kez yayınlanacak olan Yeşil Finans Endeksi, finans uzmanlarının 108 uluslararası finans merkezini yeşil finansman tekliflerinin kalitesi ve derinliği üzerinden değerlendirdiği dünya çapında bir anket çalışması yoluyla oluşturulacak. İlki Mart 2018’de yayınlanan Küresel Yeşil Finans Endeksi’nde öne çıkan bazı sonuçlar şöyle:

• Batı Avrupa, kalite endeksinde ilk on finans merkezinin dokuzunu ve penetrasyon endeksinde ise ilk on yediden yedisini bulundurarak yüksek bir performans sergiliyor. Endekste yer alan 47 merkezden 21 tanesi Batı Avrupa’da.
• Paris, Lüksemburg ve Çin gibi yeşil finans konusunda liderlik gösteren merkezler endekste yüksek sıradalar.
• Washington ve San Francisco kalite endeksinde yüksek sıralarda yer aldı. Dünyanın en iyi finans merkezlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen New York, endekste Kuzey Amerika’daki diğer finans merkezlerinin gerisinde kaldı.
• Asya Pasifik bölgesinde ise, Shanghai kalite endeksinde, Shenzhen penetrasyon endeksinde en üst sırada. Çin merkezlerinin hepsi iyi performans gösteriyor ve derecelendirme açısından yakın kümeleniyor.

SHARE: READ MORE

4 April

İklim Risklerinin Açıklanmasına İlişkin Öneriler’e Belçika’dan destek

Euronext Brüksel’de düzenlenen gong seremonisinde, Euronext Borsası, Belçika Finansal Hizmetler Kurumu (FSMA), Belçika Ulusal Bankası (NBB) ve Belçika Maliye Bakanı, İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD)’nün iklim riskleri ve fırsatlarıyla bağlantılı finansal beyanlara ilişkin Öneriler’ini desteklediklerini açıkladı.

Michael R. Bloomberg, desteklerini sunan tüm Belçika liderlerine teşekkür etti. Euronext’in Başkanı Stéphane Boujnah konuşmasında: “Çeşitli sektör ve coğrafyalardan arz yapan kuruluşlara yeşil ve iklim tahvili sunarak Euronext, düşük karbonlu ve kaynaklarını verimli kullanan bir ekonomik model için yeni finansal kaynaklar sağlamakta ve sürdürülebilir büyüme stratejisini teşvik etmekte aynı zamanda yatırımcılardan gelen şeffaflık talebine cevap vermektedir” sözlerine yer verdi. Belçika Maliye Bakanı Johan Van Overtveldt, doğru bir piyasa yapısının geliştirilmesi ihtiyacının altını çizerken birkaç hafta önce dört buçuk milyar Euro tutarındaki ilk yeşil tahvillerini arz ettiklerini belirtti. FSMA Başkanı Jean-Paul Servais ise Görev Gücü önerilerinin, iklim bazlı beyan süreçlerinin hızlanması adına önemli bir küresel adım olduğunu ekledi.

SHARE: READ MORE

4 April

TCFD’ye UNEP FI ve 9 büyük yatırımcıdan destek

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve yaklaşık üç trilyon USD varlığı temsil eden dokuz yatırımcı, yatırımcı topluluğu içinde iklim konusunda şeffaflığı yaygınlaştırmak amacıyla iş birliğine giderek lider bir grup oluşturdu. Buna göre, yatırımcılar UNEP FI ile birlikte çalışarak Finansal İstikrar Kurumu (FSB) çatısı altında faaliyet gösteren İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) tarafından yayımlanan Öneriler’e uyumlu olarak “İklim Bağlantılı Yatırımcı Açıklamaları”nın ilk örneğini sunacaklar.

Gruba katılan yatırımcılar şu şekilde: Addenda Capital, Aviva, Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Desjardins Group, La Française Group, Nordea Investment Management, Norges Bank Investment Management, Rockefeller Asset Management, and Storebrand Asset Management. Görev Gücü’nün başkanı ve BM’nin İklim Eylemi Özel Elçisi Michael Bloomberg, yatırımcıların, şirketlerin maruz kaldıkları iklim risk ve fırsatlarına dair daha fazla bilgiye sahip oldukça, daha bilinçli kararlar alabilecek konumda olacaklarını belirtiyor. Bloomberg, böylece piyasaların daha verimli işleyeceğini eklerken Görev Gücü’nün Önerileri uyumlu ilerlemenin önemini vurguladı.

SHARE: READ MORE

2 April

Birleşik Krallık Yeşil Finans Görev Gücü’nden yeni rapor

Birleşik Krallık hükümeti daha önce Kasım 2017’de “Oluşum Şartları” dokümanı ile “Yeşil Finans Görev Gücü” (Green Finance Taskforce)’nün kurulduğu açıklamıştı. Hükümetin, Görev Gücü’nü oluşturmadaki amacı, Birleşik Krallık’ın “Endüstriyel Stratejisi” ile “Temiz Büyüme Stratejisi”ne uygun şekilde gerekli yatırımın sağlanması; uluslararası bağlamda temiz yatırımda Birleşik Krallık’ın liderliğinin daha ileriye taşınması ve hızla büyüyen bu alanda Birleşik Krallık’ta özel sektör adına fırsatların en üst düzeye taşınmasına yardımcı olunması olarak belirlenmişti.

Oluşum Şartları’nda, hükümetin Görev Gücü’nden altı ay içinde bir rapor hazırlayarak belirlenen hedefler doğrultusunda güçlü ve pratik politika önerileri hazırlamasını öngörülmüştü. Bu doğrultuda Görev Gücü, 2018 Mart ayında “Yeşil Finansın İvmelendirilmesi” raporunu yayımladı. Raporda, Birleşik Krallık’ta yeşil finans hareketinin yeniden harekete geçirilmesi adına aşağıdaki on ana başlık altında otuz öneri paylaşılıyor:

1. Birleşik Krallık yeşil finans etkinliklerinin ortak bir marka altında toplanılarak yeniden harekete geçirilmesi,
2. Gelişmiş veri ve çözümlemelerle iklimsel risk yönetimini geliştirilmesi,
3. İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) önerilerinin uygulanması,
4. Yeşil borç verme ürünlerinde talep ve arzın geliştirilmesi,
5. Yaratıcı temiz teknolojilere olan yatırımın arttırılması,
6. Yatırımcıların rol ve sorumluluklarının daha belirgin hale getirilmesi,
7. Bir devlet yeşil tahvili arz edilmesi,
8. Yeşil altyapı projeleri oluşturulması,
9. Yerel aktörleri destekleyerek kapsayıcı bir refah ortamının teşvik edilmesi,
10. Yeşil finansman gündemine dirençliliğin (resilience) entegre edilmesi

Rapora bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SHARE: READ MORE

2 April

BİST Sürdürülebilirlik Platformu 9. yuvarlak masa toplantısını düzenledi

Sürdürülebilirlik çalışmalarının değerlendirilebilmesi ve ortak adımların planlanması için oluşturulan Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Platformu, 28 Şubat tarihinde 9. yuvarlak masa toplantısında üyelerini bir araya getirdi.

Toplantının gündeminde platformun yeni üyelerinin tanıtılması ve yeni üye temsilcileri ile tanışılmasının yanı sıra, üyeler tarafından son dönemde yürütülen sürdürülebilirlik aktivitelerinin ve etkinliklerinin paylaşılması, yerel ve ulusal düzeyde entegre raporlama ve sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelerin ve yeniliklerin değerlendirilmesi vardı.

Yuvarlak masa toplantısına Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), CDP Türkiye, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Sürdürülebilirlik Akademisi, Argüden Yönetişim Akademisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve BİST temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ERTA’nın Sürdürülebilirlik Platformu’na üyeliği kabul edildi, entegre raporlama alanında Türkiye’deki gelişmeler değerlendirildi ve Platform üyeleri güncel sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetişim faaliyetleri hakkında diğer katılımcılarla bilgi paylaşımında bulundu.

SHARE: READ MORE

23 March

Dünyanın en büyük yatırım şirketinden topluma katkı için yeni adımlar

BlackRock CEO’su Larry Fink, 2018’in başında CEO’lara seslendiği yıllık mektubunda şirketlerden topluma katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmalarını istemişti. Fink, mektubunda CEO’ları topluma katkı sağlamaya çağırırken bunu yapmayan şirketlerin de desteklerini kaybetmeyi göze alması gerektiğini belirtmişti. BlackRock tarafından mart ayında yayımlanan yeni not, Fink’in kaleme aldığı mektup kapsamında atılacak adımları içeriyor.

İlk adım olarak insan sermayesi yönetimine yaklaşımı ele alan BlackRock, ABD’de yıllık yönetim kurulu sezonu başlamadan önce birkaç ay boyunca yüzlerce yönetici ve yönetim kurulu üyesiyle görüşmeyi planlıyor. Bu toplantılarda insan sermayesi yönetiminin yanı sıra, iklim değişikliği, çeşitlilik ve yönetici ödemeleri gibi konular detaylı olarak konuşulacak. Ayrıca, BlackRock’un konu ile ilgili olarak hazırladığı ve internet sitesinde yayımladığı 21 maddelik listenin üzerinden geçilecek.

6,3 trilyon dolarlık bir yatırım sahibi olan şirket, yöneticilerle yapılacak bu görüşmeler ile şirketlerin tüm paydaşları için fayda sağlayan bir yapı kurma yönünde kararlar almasını sağlamaya çalışıyor. Böylece şirketler, yatırımcıların uzun dönemli beklentilerini daha iyi karşılayabilecekler. Araştırmalara göre, şirketlerin finansal performanslarına, insan sermayesi yönetiminin doğrudan bir etkisi var. Örneğin, çalışanların refahı için yatırım yapan şirketlerin, yapmayanlara kıyasla %17 daha yüksek faaliyet kâr marjı olduğu belirtiliyor.

İnsan kaynakları yönetimine yeni yaklaşım

BlackRock, insan kaynaklarını hem yönetim kurulu hem de yönetimde önemli bir konu olarak tanımlıyor. Bu nedenle, yönetim kurulunun insan kaynakları politikalarını etkili bir şekilde uygulaması ve şirketin bu yöndeki stratejilerinin belirlenmesine yönelik çaba göstermesi bekleniyor. Ürün kalitesi ve şirket itibarı, çalışanların şirkete, işine ve şirket hedeflerine tam olarak katılmadığı ve destek vermediği zaman zarar görebiliyor ve bunun da uzun vadeli finansal etkileri oluyor. Yönetim çevresi için ise insan kaynakları yönetimi günlük işlerin devamı için önem teşkil ediyor.

BlackRock’un yönetici görüşmelerinde sorgulayacağı konular arasında yönetim kurullarının insan kaynakları bağlamında yöneticileri denetlemesi gereken konular ve yöneticilerin iş süreçlerinde dikkat etmesi gereken belirlenmiş ölçütler var. Tartışılacak maddelerden bazıları şöyle:
• İnsan kaynakları yönetimi risklerinin risk yönetimi süreçlerine entegrasyonunun yönetim kuruluna raporlanması
• Yönetim kurulu sorumluluğunu teşvik etmek için insan kaynakları yönetimi performansının yönetici tazminatına bağlanması
• Çalışanlar arasında cinsiyet ve diğer çeşitlilik özelliklerinin yanı sıra terfi oranları ve tazminat farkları ile ilgili istatistikler

BlackRock, topluma katkı sağlayan kurumsal yapı oluşturma sürecine, yatırım yaptığı şirketlerle karşılıklı bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla yapıcı bir yol izleyerek ilerleyeceğini öne sürüyor. Ayrıca, pazarda veya benzerleri arasında fayda uygulamaları eksik kalan şirketlerle içgörüleri ve bakış açılarını paylaşarak dönüşüm sürecinde destek olma sözü de veriyor.

SHARE: READ MORE

23 March

İklim değişikliği 140 milyon insanı evinden edebilir

Dünya Bankası'na göre 2050 itibarıyla iklim değişikliği, ülkeler içinde ve sınırların ötesinde büyük göç hareketlerine neden olacak. Buna göre, on milyonlarca insan kalabalık ve altyapısı zayıf gecekondu mahallelerine yerleşmek durumunda kalabilir. Dünya nüfusunun %55’inin incelendiği Dünya Bankası araştırma sonuçlarına göre, Sahra Altı Afrika’da 86 milyon, Güney Asya’da 40 milyon ve Latin Amerika’da 17 milyon insanın yer değiştirmesi bekleniyor. Bu büyüklükte bir nüfus değişiminin, göç edilen yerlerde var olan yönetimlerle toplumsal ve ekonomik sorunlar yaratma olasılığı çok yüksek.

Dünya Bankası’nda İklim Değişikliği Direktörü olarak görev yapan John Roome, iyimser bir bakış açısıyla, iklim değişikliğine dayalı göçlerin gerçekleşeceğini fakat harekete geçip cesurca hareket edersek bu durumun bir krize dönüşmeyeceğini belirtiyor. Roome, bu sürecin sorunsuz geçmesi için devletlerin atması gereken adımları özetle söyle açıklıyor:
• Sera gazı emisyonlarının azaltımının hızlandırılması,
• Devletlerin ulusal kalkınma planlarına iklim değişikliğiyle mücadelenin katılması,
• Kalkınma planlamasında kullanılmak üzere veri ve analize yatırımın arttırılması.

İklim değişikliği sonucunda ülkeler içinde göç alan ve göç veren yerler “sıcak noktalar” olarak ortaya çıkacaklar. Yerel yönetimlerin şimdiden bu bölgeleri belirleyip gerekli altyapı ve kaynakların yönetimini sağlamas,ı iklim değişikliğine bağlı göçün yönetilmesinde büyük önem taşıyor. Sadece incelenen bölgelerde nüfusun %3’e yakınının yer değiştirmesi bekleniyor, bu durumun dünyanın geri kalanında da gerçekleşeceği varsayılabilir. İklim değişikliği sonucu ortaya çıkacak olan ülkeler arasındaki göç, sınır ötesi çatışma çıkması potansiyelinden dolayı çok dikkat çekiyor ancak iç göç altyapı, iş olanakları, yiyecekler ve su kaynakları üzerinde baskı oluşturarak ciddi aksamalara neden olabilir.

140 milyon kişilik göç tahmini, bugün mevcut olan verilere bakılarak yapılmış bir tahmin, dolayısıyla koşulların değişmesi durumunda bunun önüne geçilebileceği düşünülüyor. Örneğin Dünya Bankası raporuna göre, ekonomik kalkınma daha iyi eğitim ve altyapı yoluyla iklim değişikliğini de kapsayacak şekilde yapılırsa, incelenen üç bölgedeki iç göç 65 milyon ile 105 milyon arasında kalabilir. Sera gazı emisyonlarının azaltılması için güçlü bir önlem alınırsa, göç rakamlarının 30 milyon ile 70 milyon civarında düşüş gösterebileceği belirtiliyor.

İklim değişikliğinin en çok en yoksul ve en savunmasız grupları etkileyeceği, tarımın dünyanın geniş bölgelerinde zor ve hatta imkânsız hale geleceği, su kaynaklarının tehdit altında olacağı ve bazı bölgelerde sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları oluşma olasılığının artacağı öngörülüyor. İklim değişikliği kaynaklı göçler konusunda önlem almaya bir an önce başlamak gerekiyor.

SHARE: READ MORE

23 March

2018 Dünya Mutluluk Raporu Yayımlandı

Her yıl bağımsız uzmanların çalışmalarıyla hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu’nda bu yıl 156 ülke vatandaşlarının, 117 ülkeyse göçmenlerin mutluluk durumuna göre sıralandı. Rapora göre 2018’de dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Bundan önceki yıllarda ise birinci sırada Danimarka, İsviçre ve Norveç yer almıştı. İlk sıradaki değişikliğe rağmen raporda ilk 10 sırada yer alan ülkelerin pek de değişmediği söylenilebilir. Bu ülkelerin, raporda ele alınan altı kriter olan gelir düzeyi, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik konularında aldıkları puanlar neredeyse birbirine eşit.

Geçtiğimiz yıl 69. sırada olan Türkiye, bu sene listede 74. sırada yer alabildi. ABD’nin, 2007’de 3. sırada yer alırken geçen 11 yılda 18. sıraya kadar gerilediği belirtiliyor. Uzun dönemli “mutluluk analizleri” yapıldığında, Togo’nun 17 sıra yükselerek mutluluğu en fazla artan ülke olduğu, Venezuela’nınsa en çok mutluluk kaybına uğrayan ülke olduğu görülüyor.Rapor, ülkeleri sıralamanın yanı sıra, ülkelerin vatandaşlarını ve göçmenleri daha mutlu etmeye yönelik politikaların daha görülür kılınmasına katkıda bulunuyor. Ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, raporun insanlar için en önemli konular doğrultusunda sağlam politikalar oluşturma gereğine küresel ölçüde dikkat çektiğini belirtiyor.

Mutluluk Raporu’nun bu yıl odaklandığı bir diğer nokta göçmenlerin mutlulukları oldu. Rapora göre, mutluluk seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan göçmenlerin, aynı şekilde daha mutlu oldukları görülüyor. Sıralamalar arasındaki bu yakınlık, göçmenlerin mutluluğu üzerinde yaşadıkları ülkedeki yaşam kalitesinin yüksekliğinin etkisini gösteriyor. Sanılanın aksine, en mutlu göçmenlere ev sahipliği yapan ülkeler en zengin ülkeler değil, daha dengeli yaşamak için daha dengeli bir dizi sosyal ve kurumsal destek sağlayabilen ülkeler olduğu görülüyor. Her iki sıralamada da birinci sırada yer alan Finlandiya, bu eğilimi doğrular nitelikte bir performans gösteriyor.

Göçmenlerle ilgili raporda ele alınan bir diğer konu ise, yeni yaşadıkları ülkelerde, yerel halk kadar mutlu olabilmelerine rağmen kendi ülkelerinden kalan bir “mutluluk ayak izi”ni de taşımaya devam etmeleri.

SHARE: READ MORE

23 March

Şirketler “SKH badanası”ndan nasıl kaçabilir?

Şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) güvenilir taahhütlerde bulunmalarına yardımcı olmak için Gold Standard ve WWF bir kılavuz yayımladılar. Yayımlanan kılavuz şu ana kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda şirketlerin yaptıkları çalışmaları daha anlamlı hale getirmeyi ve çalışmalara ivme kazandırmayı hedefliyor.

Çevresel sorunları önemsiyor ve bu sorunlara çözüm sunuyor gibi görünmek bir dönem şirketlerle özdeşleştirilen “Yeşil Badana” kavramının çok tartışılmasına sebep olmuştu. Bu konunun şirketler tarafından sadece trendi yakalamak ve pazarlama aracı olarak önemsendiği dönemlerde, şirketler hiçbir stratejik çalışma yapmadan ürünlerine “doğa dostu” etiketi yapıştırıp yıllık raporlarına “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” bölümü ekleyerek paydaşlarını sorumlu olduklarına inanmak ve inandırmak istiyorlardı. S360 olarak yaptığımız bir çalışmayla bu konudaki bilinci arttırmayı hedeflemiştik. Gün geçtikçe paydaşların daha bilinçli sorgulamalar yapmasının da yardımıyla yeşil badana görece azaldı ve şirketler de çevresel konularda taahhütlerde bulunmak ve performanslarını iyileştirmek için yapılması gerekenleri daha yakından takip etmeye başladı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) küresel ortalama sıcaklık artışını 2°C ile sınırlamak ve 2030’a kadar gerçekleştirilecek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle tüm taraflar için adil ve refah içerisinde işleyen bir toplum yaratmak yönünde aldığı kararlar, devletlerin, bireylerin ve iş dünyasını topyekûn harekete geçmesini gerektiriyor. Çünkü BM’nin 2017 SKH Raporuna göre “Birçok alanda gözlemlenen ilerleme yine de hedefleri 2030 yılına kadar karşılamak için pek yeterli değil.” Tam olarak bu sebeple yayımlanan kılavuzun özel sektöre kendi mümkün hedeflerini koyma ve gerçekleştirmede rehber olması bekleniyor.

İş dünyası tarafından Küresel Hedefler hızlıca benimsenmiş de olsa, şirketlerin katkılarında yetersizlikler var. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, incelenen şirketlerin %79’u hedefleri kabul ediyor ancak yalnızca %6’sı kendi strateji ve iş hedeflerini SKH kriterlerine göre yeniden düzenlemiş ve katkılarını ölçmeye yönelik çalışma yapmış durumda. KPMG’nin yaptığı bir diğer araştırmaysa on lider şirketten sadece dördü kurumsal raporlarında SKH’leri kabul ettiğini, %8’inin üzerinde çalışmak için bir vaka sunduğunu ve %10’unun belirli ve ölçülebilir hedefler koyduğunu gösteriyor.

Her zamanki işlerini sürdürürken sadece iletişim dillerini SKH’lere göre değiştiren şirketler “SKH Badanası” suçlamalarıyla karşı karşıyalar. Ayrıca bu şirketlerin koydukları kolayca gerçekleştirilebilir hedefler, küresel hedeflere “adil katkı” prensibinden de oldukça uzakta kalıyor. Yayımlanan kılavuz bunun önüne geçmek için açık ve eyleme geçirilebilir uygulamalar sunuyor. Bunlardan bazıları şöyle:
• Paydaş ve uzmanların da katılımını alarak, etkilerin ve hedeflerin kapsamlı bir şekilde belirlenmesini sağlamak
• Güvenilir ve karşılaştırılabilir etki değerlendirmesi için üçüncü tarafların ve uluslararası güvenilirliği olan kurumların doğrulama ve sertifikasyonunu almak,
• Şirket içi karar verme süreçlerinde SKH’lere de yer vererek inisiyatiflerin bütünsel etkisini anlamak ve fırsatları tespit etmek ve bu sayede maksimum etkiyi yakalamak. Konu hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

SHARE: READ MORE

9 March

Prestijli üniversitelerden sürdürülebilir finansman için iş birliği

Dünya’nın önde gelen 18 araştırma üniversitesinin bir araya gelerek kurduğu Sürdürülebilir Finans ve Yatırım için Küresel Araştırma İttifakı (Global Research Alliance For Sustainable Finance and Investment), küresel sürdürülebilir finans alanında akademik araştırmaları teşvik ederek Yeşil Finans sektörünü büyütmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor.

Üyeleri arasında Cambridge, Oxford, Yale, Stanford, California Üniversitesi, Berkeley, Imperial College London, Zürih Üniversitesi, Frankfurt School of Finance ve London School of Economics gibi prestijli üniversitelerin bulunduğu İttifakın üç ana hedefi bulunuyor:

• Sürdürülebilir finans ve yatırım alanında uluslararası çapta akademik konferanslar düzenlemek
• Sürdürülebilir finans ve yatırım üzerine çalışan araştırmacılar arasında akademik iş birliğini geliştirmek
• Sürdürülebilir finans ve yatırım üzerine çalışan lisansüstü öğrencilerin ve genç akademisyenlerin gelişimini sağlamak ve sayılarını arttırmak.

Son dönemde finans sektörü çalışanlarının, politikacıların ve sivil toplumun ilgisini çeken sürdürülebilir finans konusu, bu alanda kaliteli araştırmaların sayısını artırmak için de fırsatlar sunuyor.

Oxford Sürdürülebilir Finans Programı’nın da direktörü olan, İttifak eş başkanı Ben Caldecott verdiği bir röportajda, kurulan bu platformun halihazırda sürdürülebilir finans üzerine araştırma yapan 18 prestijli üniversiteyi bir araya getirerek etkili araştırma sonuçları elde edeceğini belirtiyor. 5 Mart’ta kullanıma açılan internet sitesiyle birlikte resmi olarak faaliyete geçen İttifakın akademik araştırmalara etkisi dışında 2015’te imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle ilgili çalışılmasında da oldukça etkili olacağı öngörülüyor. Kullandığımız finans sisteminin küresel çevresel sürdürülebilirlik kavramının gerekliliklerine uygunluğunu sağlayacak olan araştırma sonuçları, sürdürülebilir kalkınma seviyesine ulaşmak için küresel finans sektöründeki eksikliklere çözüm üretecek.

İttifakın ilk etkinliği Eylül 2018’de Maastricht Üniversitesi’nde yapılması planlanan “Sorumlu Şirketleri Yönetmek ve Finanse Etmek” konulu konferans olacak. Sürdürülebilirlik alanında akademik çalışmaların sunulacağı Maastricht’te sürdürülebilir finans ve yatırım alanında teorik ve pratikte gelişme sağlayacak bilgi üretimi hedefleniyor. Ayrıca, yıl boyunca Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da daha küçük ölçekte konferansların gerçekleşmesi planlanıyor.

SHARE: READ MORE

9 March

Yeşil İklim Fonu’ndan 1 milyar doları aşan destek

2018’in ilk Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund – GCF) Yönetim Kurulu toplantısında, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında emisyon azaltımı ve adaptasyon üzerine 23 projeye toplamda 1,1 milyar dolara yakın destek sağlanmasına karar verildi. Yeni onaylanan projeler ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerde düşük karbon ve iklim dirençliliği konusunda desteklenmek üzere yürütülen proje sayısı 76’ya, sağlanan fonun miktarı ise 3,7 milyar dolara ulaştı.

Toplantıda, GCF’nin faaliyetlerini güçlendirmek adına, “Yerli Halk Politikası” (Indigenous Peoples Policy) ile “Çevresel ve Sosyal Politikalar”ın da kabul edilmesini kapsayan bir dizi karar da alındı. Ayrıca Yönetim Kurulu, gelişmekte olan ülkelerin GCF fonlarına erişimine yardımcı olmak amacıyla, Hazırlık Programı’nın uygulanması için 60 milyon dolarlık ek bütçeyi de onayladı.

Emisyon azaltımı ve adaptasyonu kapsayan çok sayıda proje ve hazırlık desteği için ek 60 milyon dolarlık fon, GCF’nin gelişmekte olan ülkeleri iklim hedeflerini gerçekleştirmeleri konusunda desteklemeye hazır olduğunu gösteriyor. Söz konusu destek, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir etki yaratabilir. Bununla beraber, Türkiye’nin GCF kapsamındaki fonlardan şu anda yararlanamadığını hatırlatmada fayda var.

SHARE: READ MORE

9 March

Sosyal girişimcilere, büyük şirketlerle ortaklık yolunda 8 öneri

Sosyal girişimlerin fikirlerini hayata geçirmeleri ve etki alanlarını genişletmeleri adına büyük şirketlerle ortaklıklara gitmeleri büyük önem taşıyor. Bu ortaklıklar sosyal girişimlerin önemli fırsatlara erişmesine olanak tanırken çoğu zaman oldukça uzun ve zorlu süreçlerle başlıyor.

Finansal teknoloji alanındaki genç ve yenilikçi bir girişim olan Destacame’in, Şili’deki en büyük bankalardan biriyle yaşadığı ortaklık çabası sürecindeki deneyim, diğer sosyal girişimcilere yol gösterici olabilir. Bireysel ödeme kapasitesi ve kredi itibarını değerlendirmek için elektrik veya su faturası ödeme geçmişi gibi verileri kullanan alternatif bir kredi derecelendirme platformu olan Destacame, bankaların, düşük gelir segmentinde yer alan müşterilere düşük maliyetler ile hizmet vermesini sağlıyor.

Genç ve yenilikçi şirketler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için esnek ve çevik süreçler önerirken, bankalar sağlam altyapı, geniş müşteri tabanları ve tanınmış markaları sağlayarak bu tür ortaklıkları her iki taraf açısından fayda sağlayan bir yapıya dönüştürüyor. Destacame gibi sosyal girişimlere fon sağlayan Catalyst Fund üzerinden yaşanan tecrübeler temel alınarak, teknoloji alanındaki sosyal girişimciler için oluşturulan öneriler şu şekilde:

1. İş ortağınızın son teslim tarihlerine hakim olun

Kurumun büyük kilometre taşları, iç projeleri ve zaman çizelgelerini iyi bilmelisiniz. Bütçe yılının ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiği, yönetim kurulunun ne zaman toplandığı, önemli kararların ne zaman verildiği dikkatle takip edilmesi gereken konular arasında.

2. Doğru insanla iletişime geçtiğinizden emin olun

Kurumda kimin hangi görevden sorumlu olduğunu anlamalı ve iletişimde olduğunuz kişiye nasıl yaklaşacağınızı bilmelisiniz. Bir IT (Bilgi Teknolojileri) müdürü, CFO, CEO veya İK müdüründen çok farklı konuları önemseyebilir. Bu nedenle herkese hitap eden bir yaklaşımdan öte ortaklığı ileriye taşıyacak çalışanlara ulaşacak bir yaklaşım benimsemek daha etkili olabilir.

3. Doğru çözümü sunun

Karar mercilerinin çözüm aradığı noktaları ve çözüm konusunda ne kadar istekli olduklarını anlamalısınız. Performans arttırıcı çözümler sunmak yerine, var olan sorunları çözmek iyi bir ortaklık için doğru yol olabilir.

4. Pozitif etki yaratın

Girişiminiz düşük işletim maliyeti ve genel giderlerin azaltılmasına katkı sağlamalı. Müşterilerin sadakatini arttırmalı, riskleri azaltmalı veya pahalı ürünlerin satışı için müşterileri ikna etmelisiniz.

5. Becerilerinizi gösterin

Geçmiş tecrübelerinizi canlı gösterimler (demo’lar) ile anlatıp bankaların iş süreçlerine ve mevzuatına hakim olduğunuzu göstermelisiniz.

6. Ortağınızın IT dilini konuşun ve etkili bir entegrasyon tecrübesi sağlayın

Her yeni müşteri için özelleştirilmiş bir çözüm oluşturmak ve bunu eski sistemlere entegre etmek korkutucu gelebilir. Ancak birçok sosyal girişim, ortaklık gelişimi sürecinde zaman alan ve maliyetli olan fakat ortaklar açısından tatmin edici olan isteğe özel ürünler geliştiriyor.

7. Ortağınızın iç değişiklikleri öngörmesine yardımcı olun

Sunduğunuz çözümlerin, finansal kuruluşların iç süreçleri, yönetim ve çalışanlar üzerinde nasıl bir etkisi olacağını gösterin. Böylelikle liderler sizin çözümlerinizin olumlu etkisini şirketin tamamında göreceklerini bilirler. 8. Uzun vadeli hedeflere hazır olun CEO’lar ortaklıkların uzun dönemli olabileceğini, yeterli kaynağa sahip olmayan girişimcilerin böyle durumlarda anlaşmanın gerekliliklerini sağlayamadıklarını belirtiyor.

SHARE: READ MORE

9 March

Karikatüristlerin gözünden toplumsal cinsiyet eşitliği

Mizah ve hicivin, toplumsal cinsiyet konusunu görünür kılmada ve eleştirel bir şekilde ele alınmasını sağlamada göz ardı edilemez bir etkisi var. Dünyadaki politik konularda çizimler yapan karikatüristlerin, esprili ve düşündürücü tasvirleriyle kadınların karşılaştıkları eşitsizliklere ve adaletsizliklere dikkat çekmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırma çabalarına katkı sağlıyor.

Dünyanın birçok yerinde kadınlar, erkeklerden daha az eğitiliyor, bilgileri, yetenekleri ve mücadele güçleri tanınmıyor. Kadınların sağlıklı ve tatmin edici bir hayata erişimlerini engelleyen güç ilişkileri kişiselden kamuya toplumun birçok seviyesinde varlık gösteriyor. Değişim, kadının güvenli bir yaşama ve ekonomik kaynaklara erişimini kolaylaştıran, evdeki sorumlulukları sadece kadın üzerine yüklemeyen ve hafifleten, kamusal yaşama katılımlarını kolaylaştıran politikalar ve programlarla mümkün olabilir. Etkili eğitim, kitle iletişimi ve özellikle kullanılan dil toplumsal farkındalık adına büyük önem taşıyor.

UN Women ve 59 farklı ülkeden 162 politik karikatüristin oluşturduğu, kar amacı gütmeyen uluslararası bir ağ olan Cartooning for Peace (Barış için Karikatür), Dünya Kadınlar Günü ve Kadının Durumu üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu’nun 62. Toplantısı için güçlerini birleştirdi.

Politik bir karikatürist olan Plantu tarafından 2006 yılında kurulan ve Nobel ödüllü eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan hamiliğinde bulunan topluluk, politik karikatürler aracılığıyla ifade özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda insan hakları savunuculuğu yapıyor. Cartooning for Peace üyelerinin kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eserlerinden bazılarını sizlerle paylaşıyoruz:


*Kübalı karikatürist Angel Boligan


  *Birleşik Devletler’den Liza Donnelly


  E: Şaraptan hiç anlamıyorum.
  K: Benim fikrim var.
  E: O zaman bi’ Bordeaux 2007 alalım.


*Belçika’dan Cecile Bertrand

SHARE: READ MORE

2 March

Paris hedefleri yolunda “Yatırımcı Gündemi”

“Yatırımcı Gündemi” (The Investor Agenda), küresel yatırımcı topluluğunu, iklim değişikliği ve Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda kritik derecede önem taşıyan çalışmaları hızlandırmak ve yatırımcıların sesini daha net bir şekilde duyurmak amacıyla kuruldu. Asia Investor Group on Climate Change, CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change, Institutional Investors Group on Climate Change, Principles for Responsible Investment (PRI) ve UNEP Finance Initiative’in bir araya geldiği hareket adına söz konusu kuruluşlar, yatırımcıların sorumlu yatırım konusunda attıkları adımlar ve ulaşılan sonuçlar üzerine her yıl raporlama yapacak.
The Investor Agenda kapsamında yatırım kuruluşlarının, müşterilerinin güvenini sağlama görevlerine uygun olarak, aşağıdaki bir veya daha fazla odak alanında harekete geçmeleri teşvik ediliyor.
Yatırım
Düşük karbonlu yatırımların yapılması, aşamalı olarak kömür yatırımlarından çıkılması ve iklim değişikliğinin portföy analizi ve karar verme süreçlerine entegre edilmesi gibi yatırımcıların güvenini de sağlamaya yönelik adımlar, bu konu altında paylaşılan öneriler arasında.
Kurumsal Sorumluluk ve Katılım
Yönetim kurulları ve üst yönetim taahhütlerinin garanti altına alınması için Climate Action 100+ imzacısı olunması öneriler arasında.
Yatırımcı Beyanı
Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board) çatısı altında yer alan İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu’nun (Task Force on Climate Related Financial Disclosures – TCFD) varlık sahipleri ve varlık yöneticilerine yönelik oluşturduğu öneriler ile uyumlu bir şekilde iklim değişikliğiyle ilgili risk ve fırsatların raporlanması en dikkat çeken öneri olarak göze çarpıyor.
Politika Savunuculuğu
Bu konu altında, hükümetlerin, Paris Anlaşması hedefleri konusunda harekete geçmeleri ve 2020 itibariyle iklim politikaları kapsamında daha sıkı hedefler geliştirmeye sevk edilmesi amacıyla politika beyanları yayınlamak gibi öneriler yer alıyor.

SHARE: READ MORE

23 February

Küresel Tedarik Zinciri Raporu yayımlandı

CDP'nin 2018 Küresel Tedarik Zinciri Raporu’na göre, tedarik zincirinde emisyonla mücadele konusunda lider şirket sayısı bir yılda iki katına çıktı. İklimle ilgili riskler konusunda farkındalık yüksek olmasına rağmen, bu liderlik hareketi tedarik zincirinde kapsamlı aksiyonlar başlatamıyor ve emisyon azaltımı ve maliyetleri düşürmede yetersiz kalıyor.

Tedarik zincirindeki emisyonlar direkt operasyonlarda ortaya çıkan emisyonlardan yaklaşık dört kat daha yüksek. Bu anlamda Paris Anlaşması’nın hedeflerini gerçekleştirmek için tedarik zincirinin her aşamasında aksiyon almak gerekiyor. Gitgide sayısı artan bir grup şirket tedarik zincirinde emisyon azaltımı konusunda öncülük ediyor. Bu yıl, CDP’nin Tedarikçi Katılımı lider kurulu, aralarında Bank of America, Kellogg Company, Nestlé ve Unilever gibi şirketlerin bulunduğu 59 şirketin tedarik zincirinde emisyonlarını düşürüp çevresel risklerin azaltılmasına katkı sağladıklarını açıkladı. Böylelikle 2017’de sayısı 27 olan lider şirket sayısı ikiye katlanmış oldu.

CDP’nin davetine yanıt veren tedarikçilerin %76’sı iklim değişikliği konusunda kendi faaliyetlerini etkileyebilecek riskleri tespit etti. CDP’ye yanıt veren şirketlerin %52’si ise iklim değişikliğini iş stratejilerine entegre ettikleri beyanında bulundu. Bu oranlar, tedarik zincirinde emisyon azaltımı konusunda büyük bir potansiyel olduğunun göstergesi. Ancak, Küresel Tedarik Zinciri ağının büyük bir kısmı bu konuya kayıtsız kalıyor. CDP’ye yanıt veren tedarikçilerden, emisyonları azaltmak, su güvenliği ve ormansızlaştırma konularında kendi tedarikçileriyle ortak hareket edenlerin oranı %23’ün altında.

SHARE: READ MORE

23 February

EESC’den ticaret anlaşmalarına uyum konusunda yeni çağrı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), 15 Şubat’ta kabul ettiği kararla AB ülkelerini, serbest ticaret anlaşmalarında “Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma” (TSD) bölümleri olarak tanımlanan çalışma ve çevre bölümlerine ağırlık verme çabalarını hızlandırmaya çağırdı. Bu hareket, AB’nin çevre ve çalışma konularını daha iyi izlemesi için yapılan ve son zamanlarda sayısı giderek artan çağrılardan bir tanesi. Bununla beraber, Brüksel’de konuyla ilgili gelişmeler, halihazırda beklemede olan Asya ile yapılacak serbest ticaret anlaşmalarını daha belirsiz hale getiriyor.

AB’nin ticaret ve sürdürülebilir kalkınma konularını yürürlüğe koymasının ardından müzakere sürecinin bir parçası olarak hareket eden AB Danışma Konseyi, işçi ve işveren örgütlerini bir araya getiriyor. Ayrıca, AB’nin Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili bildirileri, imzacıları Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sekiz temel sözleşmesine bağlı kalmaya ve nesli tehlike altında olan hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine yönelik bir sözleşme olan CITES gibi uluslararası çevre sözleşmelerine uymaya davet ediyor. AB’nin serbest ticarete yönelik bir sonraki uygulamasınınsa, Paris Anlaşması’nın iklim değişikliği ile ilgili aksiyonlarını devreye sokmak olacağı belirtiliyor.

EESC kararı, Avrupa Birliği Serbest Ticaret Anlaşmaları izleme mekanizmalarını, Avrupa Komisyonu’na ticaret ve sürdürülebilir kalkınma taahhütlerinin uygulanması için baskı yapmak yerine, bağımsız bir şekilde bu taahhütlerin ihlallerinin araştırılmasına ağırlık vermeye çağırıyor. Tüm bu aksiyonların yanı sıra, EESC, Avrupa Komisyonu’nun ülkeler içindeki danışma gruplarının şikayetlerini dikkate almadığı yönünde eleştirilerde bulunuyor.
 

SHARE: READ MORE

23 February

Almanya hava kirliliğine karşı ücretsiz toplu taşımayı konuşuyor

Otomotiv sektörü konusunda dünya liderleri arasında yer alan Almanya, trafik yoğunluğunu, hava kirliliğini ve karbon salımlarını azaltmak amacıyla toplu taşımayı ücretsiz hale getirebilir.

Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks’in de aralarında bulunduğu bir bakanlar grubu, hava kirliliği ile mücadelenin Almanya’nın öncelikli konuları arasında yer aldığı beyanında bulundular. En geç yıl sonunda eski başkent Bonn ile Essen ve Mannheim gibi sanayi şehirlerinin de aralarında bulunduğu beş şehirde ücretsiz toplu taşıma uygulaması pilot olarak başlayacak.

Avrupa’da yılda yaklaşık 400.000 ölüm ve 20 milyar Euro sağlık harcamasına sebep olan hava kirliliği, 130’un üzerinde şehri ciddi anlamda etkiliyor. AB’nin hava kirliliği konusunda belirlediği yasal limitlerin üzerine çıkan ülkeler, Avrupa Adalet Divanı tarafından cezalandırılabiliyor.

Toplu taşıma kullanımı Almanya’da son yirmi yıl içerisinde ivme kazanarak 2017 yılında toplamda 10,3 milyar seyahat sayısına ulaştı. Almanya’da toplu taşımanın, Avrupa’daki diğer ülkelere kıyasla ucuz olması, halihazırda teşvik edici bir unsur olarak göze çarpıyor. Örneğin, Londra metrosunu kullanmak için tek yön bilete 5,5 Euro ödenmesi gerekirken, Berlin’de 2,9 Euro ile seyahat edilebiliyor.

Daha önce aralarında ABD’nin Seattle kentinin de bulunduğu bedava toplu taşıma denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İki yıl önce Volkswagen’in dizel araç emisyon hilesi skandalından sonra, emisyon azaltımı ile ilgili bu doğrultuda alınacak bir karar, Almanya’nın iklim değişikliği konusundaki imajına da katkıda bulunabilir.

SHARE: READ MORE

23 February

Kaldırım Nerede?

Kentsel sorunlara alternatif çözümler geliştirerek daha yaşanabilir kentlere ulaşmayı amaçlayan Sokak Bizim Derneği, “Kaldırım Nerede?” kampanyasını dijital bir platforma taşıdı. Değişimin, kentin en küçük birimi olan sokaklardan başlaması gerektiğine inanan Sokak Bizim Derneği, çalışmalarında yaratıcı ve katılımcı yöntemler kullanarak, farkındalık arttırmayı ve kentli bireyleri harekete geçmeleri için teşvik etmeyi hedefliyor.

“Kaldırım Nerede?” kampanyası, Türkiye genelinde yaygın bir soruna dikkat çekerek tüm yayaları kaldırımların mevcut durumunu değerlendirmeye çağırıyor. 2013 yılında ilk gerçekleştirilen kampanyada kentliler kaldırımda yürürken karşılaştıkları sorunları, üzerinde kaldırım standartlarına ilişkin bir cetvel bulunan ‘kaldırımölçer’ bandı ile işaretlemiş, daha sonra fotoğrafını çekerek #kaldırımnerede etiketiyle sosyal medyada paylaşmışlardı.

Kampanya kapsamında bu sene, paylaşılan sorunları toplu halde gösterecek, haritalayacak ve kategorize edecek yeni bir ara yüz geliştirilmiş. Kentliler, kaldırımlarla ilgili günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunların fotoğrafını çekiyor, bu fotoğrafları detaylı konum bilgisini açarak #kaldırımnerede etiketiyle Twitter üzerinden paylaşıyor. Paylaşımlar, hazırlanan yazılım sayesinde kaldirimnerede.org sitesindeki online haritaya işleniyor.

Twitter üzerinden paylaşımı yapılan sorunlar beş kategori altında haritalanıyor:

-Dar, yüksek veya bozuk durumdaki standart dışı kaldırımlar,
-Motorlu araçların yasadışı park etmesi ile oluşan araç işgali,
-Dükkanların kaldırıma taşması gibi geçici işgaller,
-Trafo, telefon, çöp kutusu ve reklam panosu gibi kalıcı işgaller, 
-Kaldırımın hiç olmaması. 

Kategorilerin farklı renklerde etiketlere sahip olması ve paylaşımların haritada konumlarının detaylı bir şekilde gösterilmesi, hangi sorunların nerelerde yoğunlaştığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yerel aktörlere bu hususta inisiyatif alma çağrısı niteliğindeki kampanya, henüz birinci ayında olmasına rağmen şimdiye dek, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden 700’e yakın paylaşım almış.

Siz de yaya olarak evinize ya da işinize yürürken gündelik hayatta karşılaştığınız kaldırım işgallerini #kaldırımnerede etiketiyle Twitter üzerinden paylaşabilir, kaldirimnerede.org web sitesine girerek yaşadığınız alanda yapılan paylaşımları görebilirsiniz.
Kampanya videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

SHARE: READ MORE

10 February

Davos’tan gelişmeler

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF), 23-26 Ocak’ta Davos’ta gerçekleşen yıllık toplantısında, dünya liderleri iklim eylemine ivme kazandırılmasından okyanusların korunmasına, kadınların güçlenmesinden eğitimin geleceği ve sağlam bir ekonomik yapıya geçişe kadar birçok farklı konuda görüşlerini paylaştı. Bu seneki teması “Creating a Shared Future in a Fractured World” (“çatlamış” bir dünyada ortak bir geleceğin yaratılması) olan toplantıda, küresel risklerle ilgili söylemlerin artık eyleme dönüşmesi gerektiği görüşü öne çıktı.

Liderler neler söyledi?

Toplantının ilk gününde Hindistan Başbakanı Narendra Modi, insanlığın karşı karşıya olduğu en zorlu üç konunun iklim değişikliği, terör ve küreselleşmeden uzaklaşmak olduğunu belirtti. Modi’ye göre, ülkelerin, sınırlarını aşarak dayanışma içerisinde hareket etmeye ihtiyacı var. Modi aynı zamanda, hemen herkesin karbon emisyonlarını azaltma hakkında konuştuğunu fakat sadece birkaç ülkenin gerçekten sözlerinin arkasında durduğuna dikkat çekti.

Angela Merkel konuşmasına tarihten dersler almak gerektiğini vurgulayarak başladı. Çok taraflılığın tehdit altında olduğunu söyleyen Alman Şansölyesi, günümüzün zorluklarının duvarlar örerek değil, iş birliği ve gizlilikten kaçınma ile çözüleceğini dile getirdi. Fransa Başbakanı Macron, Merkel’in sözlerine benzer şekilde, iş birliğini vurguladı ve küresel kapitalizmin neden olduğu eşitsizliklerle mücadele etmek için bir araya gelme çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ise, Avrupa Birliği’nden ayrılacak olmasına rağmen Birleşik Krallık’ın küresel ticaretin savunucusu olacağını ve tüm ülkelerle yeni ikili anlaşmalar yapacaklarını belirtti.

Toplumsal cinsiyet ve kadının güçlenmesi

Forum’un yıllık toplantısı ilk kez sadece kadınlardan oluşan eş başkanlar tarafından yürütüldü. Norveç Başbakanı Erna Solberg, yolsuzluk, kanun dışı para akışları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına odaklanılmasına yönelik çağrıda bulunurken kız çocuklarının eğitime tam katılımlarının ilk adım olduğunu vurguladı. Mann Deshi Foundation’un kurucusu ve başkanı Chetna Sinha herkesin erişebileceği finansal kaynak için çağrıda bulundu ve kadın girişimciler için 100 milyon Rupee değerinde bir alternatif yatırımın duyurusunu yaptı.

Microsoft’tan Peggy Johnson, kadınların erkek iş arkadaşları ve müdürleri ile yaşadıkları cinsel çatışmalardan kaçınmak için harcadıkları zaman ve eforu dile getirdi. Johnson, bu konuya dikkat çekmek amacıyla Twitter’daki #MeToo (#BenDe) hareketi ortaya çıktığında, kadın arkadaşlarının, bunun aslında #WhoHasn’t (#KimDeğilki) şeklinde tepki verdiklerini anlattı. Cinsiyetçi şakalara artık hiç gülmediğini belirten Johnson, bunu şu anda bir yönetici olarak sahip olduğu güce bağladığını; kadınların güçlenmesiyle birlikte toplumun da değişeceğini söyledi.

Çevresel Riskler

Hindistan başbakanı Modi, Davos’tan bir hafta önce yayımlanan Küresel Riskler Raporu’nda dikkat çekilen noktalara uygun olarak, çevresel sorunların dünyanın başına gelen en tehlikeli riskler olduğunu, bu sorunların bir süredir sağlığımızı ve refahımızı etkilediğini söyledi. Greenpeace’ten Jennifer Morgan, dünya liderlerini vatandaşlar, müşteriler ve çalışanlar bazında aksiyon alıp iklim eyleminin ölçeğini ve ilerleme hızını artırmaya davet etti. Emmanuel Macron ise, Fransa’nın 2021’e kadar tüm kömür santrallerini kapatacağını duyurdu ve iklim eyleminin, ekonomide reform gerçekleştirmeye yönelik planları arasında bulunduğunu söyledi.Okyanusların durumu

Okyanusların insanlığın ürettiği fazla ısının %90’ını, CO2 emisyonlarının ise yaklaşık %30’unu soğurduğunu düşündüğümüzde, okyanuslara ne denli bağımlı olduğumuz daha net bir şekilde görülüyor. Ancak günümüzde okyanuslar plastik kirliliği, aşırı avlanma, iklim değişikliği ve asitleşme tehdidi altında. Okyanuslardaki hayatı korumak için, Birleşmiş Milletler Sekreterliği’nin Okyanus Temsilciliği ve İsveç Başbakan Yardımcısı tarafından, Benioff Okyanus Girişimi’nin sağladığı fon yardımıyla yeni bir ortaklık kuruldu. “Okyanus Eylemi” ortaklığının üyeleri bilim, teknoloji, iş dünyası ve kamu dışı gruplardan 40’a yakın önde gelen aktivist ve düşünce liderinden oluşacak ve 14. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin gerçekleştirilmesine destek sağlayacak.

Forumda çevresel konulara dair bir diğer öne çıkan gelişme ise Ellen MacArthur Derneği çatısı altında 2025’e kadar %100 yeniden kullanılabilir, geri dönüşümlü veya bozunabilen ambalajlama kullanılması için önde gelen marka, perakendeci ve ambalaj şirketlerinin birlikte çalışacağını açıklaması oldu. Listede yer alan Amcor, Ecover, evian, L’Oréal, Mars, M&S, PepsiCo, The Coca-Cola Company, Unilever, Walmart, ve Werner & Mertz yılda 6 milyon tondan fazla plastik ambalaj üretiyor.

SHARE: READ MORE

9 February

S360 yeni takım arkadaşları arıyor!

S360 olarak tüm sorunların yeni bakış açıları ve çeşitlilik ile aşılabileceğine inanıyoruz. Günümüz sorunlarına çözüm üretirken, sürdürülebilirlik alanında deneyimli ve yenilikçi yetenekleri aramıza katmak önceliklerimiz arasında bulunuyor. Ekibimizle birlikte proje bazlı çalışacak “Sürdürülebilirlik Danışmanı” ve stajyer pozisyonları için takım arkadaşları arıyoruz. İlgilenen adaylar en geç 21 Şubat 2018 Çarşamba gününe kadar info@s360.com.tr adresine CV'leri ile birlikte bir sayfayı geçmeyen bir niyet mektubu gönderebilirler.

Sürdürülebilirlik Danışmanı Görev Tanımı:

• Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için sürdürülebilirlik strateji, iletişim ve raporlaması alanlarında proje ekibine destek sağlamak
• Projelerin zaman planlamasına uygun bir şekilde tamamlanması konusunda sorumluluk almak

Sürdürülebilirlik Danışmanı Aranan Özellikler:

• Küresel raporlama pratiklerine hâkim olmak
• İlgili alanlarda minimum 3 yıl profesyonel tecrübe sahibi
• İlgili konularda yüksek lisans derecesi ve akademik yeterlilik sahibi
• Analitik yönü güçlü, öğrenmeye açık
• Ekip çalışmasına yatkın
• İletişim yönü kuvvetli, insan ilişkilerinde başarı
• Çok iyi derecede İngilizce bilmek
• Türkçe ve İngilizce dillerinde kalemi kuvvetli

Stajyer Görev Tanımı ve Aranan Özellikler:

• Sürdürülebilirlik iletişimi ve sosyal medyaya ilgi
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim görmek
• Çok iyi derecede İngilizce bilmek
• Türkçe ve İngilizce dillerinde kalemi kuvvetli

S360 Hakkında:

Ülkemiz ve yakın coğrafyamızda bugünden “farklı” bir geleceğin inşasına katkıda bulunmak arzusuyla çalışan, genç, yaratıcı ve değer odaklı çalışan bir ekibiz. Amacımız, günümüzün ve geleceğin nesiller için sürdürülebilirliği mümkün kılacak karmaşık konulara yalın ve etkin çözümler üretmek. Değişimin yönetimi için kurumlara stratejik sürdürülebilirlik ve iletişim hizmetleri sunuyoruz. Sosyal ve çevresel sorunların/etkilerin çözümü/yönetimi için yenilikçi yaklaşımlar sunarak; kurumların toplum için değer yaratmasını sağlıyoruz. Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlarken, temel paydaşlar üzerinde değer yaratan kurum anlayışının gelişimine destek oluyoruz. Günümüzün hızla değişen risk ve fırsatlarına, kurumların proaktif cevap verebilmesi için 360 derece stratejik sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm iş süreçlerine entegre ediyoruz.

SHARE: READ MORE

9 February

İş yaşam dengesi için İkigai felsefesi

Bu yazımızda iş yaşam dengesine dair farklı araştırmaların sonuçlarını, çalışma koşullarının ağır olmasına rağmen yaşam süresinin oldukça uzun olduğu Japonya menşeili felsefik yaklaşım olan İkagi ile birleştiren bir derlemleyle ele aldık. Çünkü ikagi felsefesinin ve sorgulamalarının, sertifikalı bir B Corp olan S360 ve değer yaratmayı, iyi bir amaç için çalışmayı odağına alan tüm şirketler için anlamlı olduğuna inanıyoruz.

Kötü çalışma koşulları konusundaki ünüyle tanınan Japonya’nın Tokyo gibi büyük şehirlerinde çalışanlar, klasik bir iş gününe çok kalabalık trenlerde başladıkları görüntülerle biliniyorlar. İşe yolculuğun çileli olmasının yanı sıra çalışma kültüründe de stres yaşatan uygulamalar ve uzun çalışma saatleri ön plana çıkıyor. Beyaz yakalı insanlarla dolu gece yarısı trenleri ülkede fazla mesailerin ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesi. Tüm bu tempoya rağmen Japonya, kadınlarda 87, erkeklerde 81 yıl ile dünyada yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden bir tanesi.

Peki Japonların uzun yaşam sürelerinin ve tüm olumsuz koşullara rağmen yüksek iş verimliliğinin ardında bir Japon felsefesi olan ve “var olma nedeni” olarak tanımlanan İkigai yatıyor olabilir mi?

Bir ven şemasında üst üste geçen dört unsurun kesişim noktası ikigai olarak ifade ediliyor: Sevdiğiniz şeyler, iyi olduğunuz konular, dünyanın neye ihtiyacı olduğu ve ne için para kazandığınız. Bu unsurların ağırlığı kişiye göre değişiklik gösterebilir, örneğin ne kadar para kazandığınız sizin ikigainizde daha küçük bir alana sahip olabilir. Central Research Services tarafından 2010 yılında yürütülen bir araştırmaya göre, Japonya’da 2,000 kişinin sadece %31’i yaşam amacını işi ile bağdaştırıyor, bazı insanların hayat amaçları işleri olurken, bazılarınınki sadece bununla sınırlı kalmıyor.
  Kişinin sevdiği ve yeteneklerine uygun olan işi yapması ve iyi halinin devamlılığı için para kazanmak istemesi, dünyanın neye ihtiyacı olduğunu sorgulaması, var olma amacını oluşturan bir bütünün parçaları olarak ifade ediliyor. Örneğin, günümüzde yeni nesil ve yetenekler, dünyanın iyi halinin devamlılığı için, çalıştıkları şirketin bir amaca hizmet etmesi gerektiğini düşünüyor, etki yaratmayı önemseyen şirketlerde çalışmayı daha çok tercih ediyorlar.

Uzun ve yorucu çalışma saatlerine rağmen Japonya’da çalışan verimliliğinin yüksek olması ise Japon kültüründe bilgiyi aktarmanın toplumsal bir görev olarak benimsenmesi ile açıklanıyor. Yazar Dan Buettner, Japonya’da yaşlılığın kutlu bir şey olarak görüldüğünü, yaşlı bireylerin bilgilerini genç kuşaklara aktarmalarını topluma hizmet olarak gördüklerini belirtiyor. Bu aynı zamanda bireylere, kendi hayatlarının dışında bir yaşam amacı da veriyor. Üst düzey yönetici yerleştirmeleri yapan şirket Probity Global Search CEO’su Yuko Takato, şirket kurmak isteyip belirsizliklerden ürküyorsanız, benzer bir şeyi yapan birinin bunu nasıl yaptığına bakın, planlarınızın uygulamasını görmek bunu yapabileceğinize dair güven verecektir, diyor. Japon kültüründeki bu örnek almaya yönelik iş birlikçi yaklaşım iş verimliliğini sağlarken, bireylere toplum tarafından desteklenme duygusu aracılığıyla güven de veriyor.

İkigai felsefesinin yanı sıra, çalışanların iş yaşamındaki verimliliği ile ilgili bir diğer araştırma ise ülkelerin karnesini çıkarıyor. Araştırma sonuçlarına göre, Norveç çallışan verimliliği konusunda ikinci, ABD altıncı, kahve molaları ile ünlü İsveç onuncu, uzun öğle aralarıyla bilinen Fransa onbeşinci, Japonya onsekizinci ve Güney Kore yirmiikinci sırada yer alırken, en üretken ülke olarak birinciliği Lüksemburg elinde tutuyor.  Malmo’dan Stockholm’a, İsveç’teki birçok şirket, çalışanlarına gün içerisinde işi bırakıp sohbet etmelerini öneriyor. 2017 çalışan verimliliği sıralamasında onuncu sırada yer alan İsveç, “zorunlu” kahve molaları ile boş zaman geçirmenin iş rutini içerisinde e-posta yollamak kadar önemli olduğunu vurgulayıp bu anlayışı günlük iş yaşamına entegre ediyor. Diğer taraftan, University of Surrey tarafından yapılan bir çalışma, iş saatleri dışında e-posta yanıtlamak zorunda kalan çalışanların kendilerini köleleşmiş hissetiklerini ortaya çıkarıyor. Araştırmada yöneticiler insanın iyi hali için bu durumun önüne geçmeye davet ediliyor.

Bu alanda yapılan bir diğer araştırma ise Great Place to Work tarafından yapılıyor. Çalışan bağlılığından iş hayatı ve özel hayat dengesine, iş ortamında kendilerini rahat hissedip hissetmediklerinden yöneticileriyle ilişkileri konularına farklı alanlarda sorulan soruların analiz edildiği Raporda, çalışanlar için iyi bir iş yeri kültürü oluşturan şirketlerin piyasa genelinde daha iyi performans göstererek büyüdüklerini gösteriyor. Yukarıda bahsi geçen kriterler dikkate alınarak yapılan analizler sonucunda Türkiye’de 20-50 çalışan kategorisinde GE Aviation 250-500 çalışan kategorisinde Microsoft, 50-2000 kategorisinde Axa Sigorta ve 2000 üzerinde çalışan kategorisinde Hilton birinci sırada yer alıyor.

SHARE: READ MORE

9 February

Paris Anlaşması, AB’nin yeni ticaret anlaşmalarında ön koşul olabilir

Donald Trump yönetimi Paris Anlaşması’ndan çekilme kararından geri dönmezse, ABD, Avrupa Birliği ile yeni ticaret anlaşması yapamayabilir. Bununla birlikte, Rusya ve Türkiye’nin de AB ile potansiyel ticaret anlaşmaları, bu ülkeler Paris Anlaşması’nı yürütmeye almazlarsa tehlikeye girebilir.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne, Fransız Parlamentosu’na hitap ederken, AB ile ticaret anlaşması imzalayan tüm ülkelerin Paris Anlaşması’nı yürütmeye koymasını talep etmelerinin, Paris Anlaşması yoksa ticaret de yapılmamasının gerektiğini belirtti. Lemoyne’un sözleri, AB Ticaret Temsilcisi Cecilia Malmstörm tarafından atılan bir tweet’le de desteklendi. Malmstörm, tweet’inde “Bugün tüm AB ticaret anlaşmalarında Paris Anlaşmasına referans verilmeli” sözlerini paylaştı. Bu açıklamalara, Avrupa Komisyonu’nun bir sözcüsünden de destek geldi. Sözcü, Japonya ile geçtiğimiz yıl sonuçlanan ticaret anlaşmasında Paris Anlaşması’nın yürürlüğe koyulmasına açıkça referans verildiğini belirterek artık önemli bir ticaret anlaşmasının, sürdürülebilir kalkınmaya dair iddialı bir bölümü içermeden düşünmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

Bu açıklamalar, ortalama küresel sıcaklık artışını iki derecenin altında tutmak için neredeyse tüm ülkeler tarafından üzerinde uzlaşılan Paris Anlaşması’nı yürürlüğe koymayan ülkelerin, AB ile yapacakları yeni ticaret anlaşmalarına taraf olmalarının önü kapanabilir. Paris Anlaşması’nı imzalamayan sadece iki ülke bulunuyor. Nikaragua, anlaşmanın küresel ısınmanın önüne geçmeyeceğine inandıklarını belirtmiş, Suriye ise iç savaş sebebiyle Anlaşma’yı imzalamamıştı. Trump yönetimiyse, ABD’nin Paris Anlaşmasından çekileceğinin duyurmuştu. Ancak bu karar 2020’ye kadar yürürlüğe giremeyecek. Bununla beraber, iki ülkenin de Anlaşma’yı imzalayacaklarının sinyalini vermesiyle, ABD, Anlaşma’nın karşısında duran tek ülke konumuna gelebilir.

Paris Anlaşması’nın zorunlu tutulması, ABD ve AB arasında görüşmeleri süren Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nı (TTIP) riske atabilir. TTIP, iki güç arasındaki ticareti güçlendirerek ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor. Bununla beraber, 2016’da Trump’ın seçilmesiyle ağırdan alınmaya başlanan görüşmeleri canlandırmak için Beyaz Saray tarafında bir hareketlilik görünmüyor. Paris Anlaşması’nın ön koşul olarak alınması, TTIP adına oldukça büyük bir risk yaratabilir. AB’den bu kararın çıkması durumunda aralarında Türkiye’nin yer aldığı diğer ülkeler de etkilenecek. AB ile aktif ticari ilişkiler içerisinde olan 20’nin üzerinde ülke henüz Anlaşma’yı yürürlüğe almış durumda değil. Bunlar arasında en dikkat çekenler kuşkusuz Rusya ve Türkiye. Rusya, Anlaşma’yı 2019’da yürürlüğe koyabileceğine dair sinyaller veriyor. Türkiye ise, imzalama ön koşulu olarak daha fazla fona erişim talebine yanıt gelmemesinin ardından Anlaşma’yı yürürlüğe almayacağını belirtmişti. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Avrupa Komisyonu’nun bu karara yönelebileceğine şüpheyle yaklaşanlar da var. Avrupa Komisyonu’nun ticaret ve piyasalarda liberalleşmeye odaklı bir kurum olması, çevresel kaygıların her zaman önceliğe sahip olmaması anlamına gelebilir. Yine de AB’nin Paris Anlaşması’na öncelik vermesi, bu konuda harekete geçen ülkelere rekabet avantaj sağlaması anlamına gelecek gibi görünüyor.

SHARE: READ MORE

9 February

2018 “En Sürdürülebilir 100 Şirket” sıralaması

Teknolojik gelişmeler, çalışma şeklimizden alışverişe, ulaşım biçiminden yaşam tarzlarımıza tüm hayatımızı hızla değiştiriyor. Değişimin yönü ve hızı, daha düşük karbonlu bir geleceğe işaret ediyor. Örneğin, Bloomberg New Energy Finance tarafından yayımlanan bir rapora göre elektrikli ulaşım ve genel olarak enerji depolama için kritik önem taşıyan lityum iyon bataryaların fiyatlarında sadece 2016 yılında %24 düşüş gerçekleşti. Center for Climate and Energy Solutions tarafından yayımlanan başka bir çalışma ise 1.200 şirketin karbon fiyatlandırmasına gittiğini veya iki yıl içerisinde gideceğini ortaya koyuyor.

Corporate Knights, bu ortamda iş dünyasının sorumlu aktörlerine dikkat çekmek ve en iyi sürdürülebilirlik performansı gösteren küresel şirketleri belirlemek amacıyla Global 100 listesini yayımlıyor. Listede bu sene yer alan şirketlere bakıldığında, kamu hizmetlerinin yenilenebilir enerjiye kaydığını, geleneksel otomobil şirketlerinin elektrikli araçlara devasa yatırımlar yaptığını, gıda şirketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş gıdalara yöneldiğini ve çatışma minerallerinin tedarik zincirlerinden uzaklaştırılmasına yönelik odağın arttığı görülüyor.Sürdürülebilirlik konusunda önde gelen ve listede yer alan birçok şirketinin bile yeni şartlara ayak uydurmada zorluk çektikleri görülebiliyor. Aralık ayında “Kömür ve doğal gaz dâhil olmak üzere geleneksel enerji piyasası daralıyor” şeklinde açıklamada bulunan General Electric, bu alanlarda 12.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu sayı Siemens için 6.900 olarak açıklandı. Listede sürdürülebilir inovasyonda elde ettiği başarıyla Fransa menşeli çok uluslu yazılım şirketi Dassault Systèmes’in bu yıl ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl 11. sırada olan şirket, sahip olduğu dijital teknolojileriyle, yenilenebilir enerjiye geçiş, sürdürülebilir ulaşımın çeşitli formlarını test etme ve akıllı şehirlerin yaratılması konularında başka şirketlere ve hükümetlere destek olarak listede en üst sıraya tırmandı. Bu yıl “yeşil gelirler”, endeks metodolojisinde değişikliğe gidilerek bir ana performans göstergesi (KPI) olarak eklendi. Endekste kendine yer bulan Valeo (listede üçüncü sırada yer aldı), Itron ve Chr. Hansen gibi şirketlerin, yeşil gelir skorunun %40’ın üzerinde olduğunu belirtmek gerekiyor. 2018 listesinde 22 farklı ülkeden şirket bulunuyor ve liderliği ABD, Fransa ve Birleşik Krallık’tan şirketlerin üstlendiği görülüyor. Listenin %69’u Avrupa, %22’si Kuzey Amerika ve %12’si Asya menşeli şirketlerden oluşuyor.

SHARE: READ MORE

2 February

“Daha iyi bir dünya” için en iyi fonlar

Kuzey Buz Denizi’ndeki buzulların erime hızı, son 1.500 yılın en üst düzeyinde. Kaliforniya ormanlarında, tarihin en geniş çaplı yangınları görüldü. Böyle bir dönemde, dünyanın en önemli yatırımcılarının sorumluluk alarak iklim değişikliğine karşı harekete geçmesi bir umut ışığı olabilir. Yakın geçmişte, bu yönde oldukça önemli gelişmeler de yaşandı. Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerdeki petrol ve gaz projelerine yönelik verdiği kredileri 2019’dan itibaren sonlandıracağının sözünü vererek küresel üreticilere finansal kurumların fosil yakıttaki riskleri yeniden değerlendirdiğine dair güçlü bir mesaj verdi.

Dünyanın en büyük fonu, Norveç Hükümet Emeklilik Fonu’nun yöneticisi, petrol şirketlerinin hisselerinin, Norveç hisse senedi kıyaslama endeksinin (equity benchmark index) kapsamından çıkarılması yönünde görüş bildirdi. Bunun durumun gerçekleşmesi tüm petrol hisse senetlerini ana akım yatırım seviyesinden, spekülatif riske taşıyacak. 270 milyar doları aşan varlığıyla Kanada’nın en büyük ikinci emeklilik fonu CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Québec) ise iklim değişikliğinin etkilerine karşı portföyünü korumak amacıyla iddialı hedefler belirledi. Bu kapsamda, portföy genelinde karbon ayak izini 2025’e kadar %25 azaltmayı planlanırken, öte yandan rüzgâr enerjisi gibi “iklim dostu” yatırımların %50 arttırılması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük iki varlık yöneticisi (toplamda dokuz trilyon dolar) BlackRock ve Vanguard, şirketlere işlerinin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceklerine dair açıklamada bulunmaları yönünde baskıyı arttırıyor. İklim değişikliğine sebep olan en büyük aktörlerden Exxon dahi yatırımcıların bu talepleri karşısında direnemedi. Exxon, iklim değişikliğinin işleri üzerinde nasıl bir etkisi olacağına dair raporlar hazırlayacak. Eski enerji ekonomisine yatırım yapılan günler yavaş yavaş geride kalırken, yeni ve temiz bir enerji ekonomisine yapılan yatırım gün geçtikçe önem kazanıyor. Gelirini kayda değer bir oranda temiz enerjiden elde eden halka açık en büyük 200 şirketten oluşan Clean200 geçtiğimiz yıl %16,5 oranında kazanç elde ederken, gelirleri fosil yakıtlara bağlı olan şirketlerden oluşan S&P Küresel 1200 Enerji Endeksi’nin kazancının %1,2 oranda düşüşte olduğunu görülüyor. Corporate Knights, bu doğrultuda, daha adil ve çevre dostu bir dünyayı gözeten fonlara yatırım yapmak isteyen Kanada temelli yatırımcılar için çeşitli endekslerdeki fonları belirli kriterlere göre değerlendiren ve sıralayan “Daha İyi Bir Dünya İçin En İyi Fonlar” listesini yayımladı. İlk 10 şirket şu şekilde:

SHARE: READ MORE

2 February

Kurumsal risk yönetimini, ÇSY risklerine uygulamaya yönelik rehberi yolda

Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi (COSO) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) ile ilgili risklere uygulanması için hazırlanan kurumsal risk yönetimi rehberinin taslak yönetici özetini yayımladı. Aşırı hava olaylarından ürün geri çağırmalara kadar ÇSY ile ilişkili risklere cevap verirken kuruluşlara yardımcı olacak rehberin özet taslağı, Davos’ta, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında açıklandı. Rehberin bütününün taslağı 6 Şubat’ta “GreenBiz 2018” sırasında paylaşılacak. Bu sırada, COSO ve WBCSD, taslak üzerinden gelecek öneri ve yorumları kabul edecek.

Kuruluşların ÇSY ile ilgili riskleri risk yönetimlerine daha hızlı entegre etmeleri ve bu kuruluşların risk profillerine dair daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı olunması, rehber hazırlanmasındaki en önemli amaçlar arasında gösteriliyor. Bununla birlikte rehber, riskleri tanımlama, ciddiyet durumlarının değerlendirilmesi ve bunlara yenilikçi cevaplar geliştirme gibi zorlukların üstesinden gelmeye yönelik çeşitli yöntemleri de içerecek. Şirketler günümüzde kendi kârlılıklarını, başarılarını ve hatta hayatta kalmalarını etkileyecek seviyede büyüyen ÇSY riskleri ile karşı karşıya. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Riskler Raporu’na göre geçtiğimiz on yılda söz konusu ÇSY riskleri, daha geleneksel olan ekonomik, jeopolitik ve teknolojik riskleri gölgede bıraktı.


  Üzerinde durulması gereken diğer bir önemli nokta ise yatırımcıların, şirketlerin ÇSY performansını ve iklim değişikliği ile su kıtlığı gibi uzun dönemli riskleri nasıl yönettiğini anlama isteğindeki artış olarak göze çarpıyor. 2016 yılında 320 kurumsal yatırımcı ile gerçekleştirilen ankete göre yatırımcıların yüzde 80’i “şirketlerin çevresel ve sosyal risk ve fırsatları kendi işlerine temel oluşturduğunu anlamakta geç kaldığını” düşünüyor. Kurumsal yatırımcılar, ÇSY meselelerinin uzun dönemde “gerçek ve ölçülebilir” sonuçları olacağında birleşiyor ve uzun dönem yatırımlarından sürdürülebilir gelir elde etmek için ÇSY faktörlerine olan ilgilerini arttırıyorlar. Buna göre, yatırımcı kararlarını etkileyen en önemli unsurlar kurumsal yönetim, çevre ve insan hakları riskleri olarak dikkat çekiyor.

SHARE: READ MORE

2 February

500 şirket Bilim Temelli Hedefler konusunda taahhüdünde bulunacak

Bu yıl Eylül ayında gerçekleşecek Küresel İklim Hareketi Zirvesi’nde (Global Climate Action Summit) ve Aralık ayındaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP 24), Zirve’nin eş başkanı ve Mahindra Grup Yönetim Kurulu Başkanı Anand Mahindra, tüm şirketleri, iklim bilimi doğrultusunda sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri belirlemeyi taahhüt eden ve sayıları gün geçtikçe artan şirketlere katılmaya çağırdı.

Halihazırda 330’un üzerinde şirket, stratejilerini "Bilim Temelli Hedefler" (Science Based Targets) girişimi aracılığıyla, Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyumlu hale getireceklerine dair taahhütlerini kamuyla paylaştılar. Mahindra, 2018 yılı içerisinde bu sayının 500’ü aşması için elinden geleni yapacağını belirtiyor. 900’den fazla şirket ise CDP'ye yaptıkları raporlama kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde Bilim Temelli Hedefler’ini belirleme konusundaki kararlılıklarını beyan ettiler. Gelişmeler, özel sektörün uzun dönemli stratejilerini geliştirme biçiminde iklim değişikliğine yönelik yeni normun bu doğrultuda olacağının habercisi olarak yorumlanıyor.

SHARE: READ MORE

1 February

“Sürdürülebilir Avrupa Ekonomisinin Finansmanı” raporu yayımlandı

Avrupa Komisyonu (EC) tarafından kurulan Sürdürülebilir Finans Üst Düzey Uzman Grubu (HLEG on Sustainable Finance), sürdürülebilirliğin AB finans politikalarına entegrasyonunun sağlanması amacıyla sürdürülebilir finans üzerine kapsayıcı ve kapsamlı bir AB stratejisinin üretilmesine yönelik tavsiyeler geliştirmekle görevlendirilmişti.

HLEG, bu doğrultuda “Sürdürülebilir Avrupa Ekonomisinin Finansmanı” üzerine 2018 final raporunu yayımladı. Raporda öne çıkan bazı noktalar şu şekilde:
• Emisyon azaltımı ile başlayarak yatırımlara en çok ihtiyaç duyulan alanları tanımlamak için bir AB sürdürülebilirlik sınıflandırması oluşturulması
• Yatırımların zaman ufkunu genişletmek ve yatırım kararlarında çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerine daha çok odaklanmak için yatırımcı görevlerinin açıklığa kavuşturulması
• Sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını şeffaflaştırmak amacıyla bu konularda yapılan açıklamaların bir üst seviyeye taşınması
• Perakendeci yatırımcıların sürdürülebilir finans fırsatlarına yatırım yapmalarının sağlanması
• Yeşil tahvillerle başlayarak belirli finansal varlıklara yönelik resmi Avrupa sürdürülebilirlik standartları geliştirilmesi
• Daha sürdürülebilir bir ekonomi için gereken altyapının AB üyesi ülkelerde kalkınma kapasitesini arttırmak amacıyla “ Avrupa Sürdürülebilir Altyapısı” modelinin kurulması
• Sürdürülebilirliğin, finansal kuruluşların yönetimine ve finansal denetimine sağlam bir şekilde entegre edilmesi

SHARE: READ MORE

26 January

Dünyanın en büyük yatırım şirketinden topluma katkı çağrısı

Altı trilyon dolarlık mal varlığını yöneten, dünyanın en büyük yatırım şirketi BlackRock CEO’su Larry Fink, geçtiğimiz hafta şirketin kuruluşunun 30. yılında CEO’lara özel bir mektup yayımladı. Fink, mektubunda CEO’ları topluma katkı sağlamaya çağırırken bunu yapmayan şirketlerin de desteklerini kaybetmeyi göze alması gerektiğini belirtti. Şirketlerin tutumlarını şekillendirebilen, böylesinde etkili bir kurumun tepesinden bu açıklamanın gelmesi ve bu söylemin gerçekten eyleme dönüşmesiyle iş dünyasında yeni bir dönem başlayabilir.

Geçtiğimiz hafta Forbes’ta yayımlanan, B Lab kurucularından Jay Coen Gilbert tarafından kaleme alınan yazıda, BlackRock ile en büyük ve en prestijli uluslararası hukuk şirketlerinden Cleary Gottlieb’in kurumsal yönetim ile ilgili bazı söylemleri tartışılıyor. Toplumu ve özel sektörü etkileyecek güce sahip bu şirketlerin söylemlerinin önemini, New York Times köşe yazarı Andrew Ross Sorkin ise “Bu kapitalizmin doğası hakkında her türlü soruyu gündeme getiren bir dönüm noktası olabilir” sözleriyle vurguluyor.
BlackRock, CEO’sunun yayımladığı mektup aracılığıyla, şirketlere topluma sağladıkları katkıyı göstermek durumunda olduklarını, bunu yapmadıkları takdirde bu şirketlere olan desteğini keseceği mesajını veriyor. Fink mektubunda, toplumun kamu şirketleri ve özel şirketlerden sosyal bir amaca hizmet etmelerini beklediğini, zamanla refah düzeyini yükseltmek için her şirketin sadece iyi ekonomik performans kaygısı değil, pozitif toplumsal katkı kaygısı da gütmesi gerektiğini belirtiyor. Fink, şirketlerin hissedarlar, çalışanlar, müşteriler ve faaliyet gösterdiği yerdeki topluluklar dahil tüm paydaşları için fayda sağlaması gerektiğini vurguluyor.

Cleary Gottlieb ise, 8 Ocak’ta yayımladığı bülteninde, büyük kurumsal yatırımcıların yönetimin uzun vadeye odaklanmasını istemesiyle yatırımcıların eylemleri arasında tutarlılık olmamasını “saçmalık” olarak nitelendiriyor. İlgili yazıda, uzun vadeye odaklanmayı amaçlayan emeklilik ve pasif strateji fonlarının kurumsal yönetim hükümleri ile çeliştiği de vurgulanıyor. Bu hükümler, yönetim kurulları ve üst yönetimlere uzun vadede oyunda kalacakları alan sağlayabilir.

Genele bakıldığında, kurumsal yatırımcıların halka açık şirketler için halihazırda sosyal fayda sağlayan kurumsal yapıyı (benefit corporation structure) yavaş yavaş benimsedikleri görülüyor. Örneğin Laureate Education, bu yapıdan yararlanarak 2017 İlk Halka Arz’ında (IPO) 490 milyon dolar topladı. Brezilya Borsası’nda işlem gören bir şirket ve B Corp olan Natura, yönetim belgelerinde değişikliğe gitti ve ana merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan The Body Shop’u 1 milyar dolara satın aldı. French Fortune 500’de yer alan gıda şirketi Danone’nin CEO’su ise 2017 hissedarlar toplantısında B Corp sertifikası edinmek istediklerini söyledi. Dünya için en iyisini yapmayı hedefleyen, topluma ve çevreye karşı sorumlu iş modelleri benimseyen şirketleri kapsayan liderlik hareketi olan B Corp, şirketlere iş dünyasının gücünü iyi bir dünya için kullanma adına önemli fırsatlar sağlıyor.

Kurumsal yatırımcılar, yönetim kurullarının yönetim yapısını istedikleri süreç ve sonuçlar doğrultusunda düzenlemelerine yardımcı olabilirler. “Oyunun kuralları” değişmedikçe, sonuçların da değişmeyeceği aşikâr.

SHARE: READ MORE

26 January

Küresel Riskler Raporu 2018

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum – WEF), 2018 Küresel Riskler Raporu’nu (The Global Risks Report) yayımladı. Raporda küresel düzeni etkileyebilecek riskler çevre, siber güvenlik, ekonomi ve jeopolitik gibi belirli kategoriler altında inceleniyor. Raporun özünü oluşturan ve her yıl tekrarlanan Küresel Risk Algılama Anketi (Global Risks Perception Survey - GRPS) bu yıl 1.000 katılımcıya risk trendleri hakkında sorular yöneltilmesiyle gerçekleştirildi.

Ankete göre çevresel riskler son yıllarda oldukça önem kazanıyor. Çevre kategorisinde yer alan aşırı hava olayları, doğal afetler, küresel ısınmanın hafifletilmesi ve adaptasyonunda başarısızlık, biyolojik çeşitliliğin kaybedilmesi ve ekosistemlerin çöküşü ve insanın yol açtığı çevresel felaketler şeklinde ifade edilen beş riskin tamamı, önümüzdeki 10 yıl için hem olasılık hem de etki bakımından ortalamanın üzerinde kalarak tüm riskler arasında ön plana çıktı. Bu sonuçta, yıl boyu meydana gelen yıkıcı kasırgaların, aşırı sıcaklıkların ve dört yıllık bir aranın ardından tekrar yükselişe geçen CO2 salımının etkili olduğunu belirtmek gerekiyor. Çevresel tarafta meydana gelen gelişmelerse şu şekilde; biyolojik çeşitlilik kitlesel yok oluş noktasında, tarımsal sistemler bozulma ile karşı karşıya, hava ve deniz kirliliği ise insan sağlığını tehdit eden bir seviyeye gelmiş durumda. Küresel ısınma ve çevre tahribatı ile mücadele uzun dönemli ve uluslararası iş birliği gerektiriyor ancak küreselleşme karşıtı eğilimler bu işbirliğini zora sokuyor.

Siber güvenlik ile ilgili riskler de sıklık ve yıkıcılık potansiyeli bakımından artmaya devam ediyor. Şirketlere yönelik saldırılar son beş yılda iki katına çıktı ve bir zamanların olağan dışı olarak görülen olayları sıradan bir hal aldı. Siber saldırıların yol açtığı finansal kayıplar da gittikçe artıyor. 2017’de en büyük zarara yol açan saldırılar içinde fidye yazılımlar dikkat çekiyor ve bunlar içinde 150 ülkede 300.000 bilgisayarı etkileyen WannaCry saldırısı ile etkilenen şirketlere 300 milyon Dolar kaybettiren NotPetya’nın öne çıktığı görülüyor. Büyüyen bir diğer risk ise siber saldırıların kritik önemdeki altyapı sistemlerini ve sanayi sektörlerini hedef alabilecek olması. En kötü senaryolarda toplumu işler kılan sistemlerin çöküşüne kadar gidebilecek ihtimaller söz konusu.

Ekonomik göstergeler, on yıl önce ortaya çıkan ekonomik krizin ardından dünyanın ekonomik anlamdan nihayet toparlandığına işaret ediyor. Fakat bu görece olumlu olarak görünen tablo aslında krizin altında yatan ve hala devam eden nedenleri gizliyor. Dünyada süregelen kimi kırılganlıklara yeni tehditlerin de eklendiğini söylemek gerekiyor. Aşina olduğumuz riskler içinde balon seviyesine ulaşan varlık fiyatları, özellikle Çin’de olmak üzere yükselen borçluluk ve küresel finansal sistemde devam eden tedirginlik gösterilebilir. Yeni tehditler içindeyse yeni bir kriz çıkması halinde politika üretebilme kapasitesinin sınırlı olması, ekonomik sistemlerde yoğunlaşan dijitalleşme ve otomasyonun denge bozulmaları yaratması ve milliyetçi ve popülist politikaların yükselmesiyle korumacı ve içe kapanmacı ekonomi yaklaşımlarının güçlenmesinden bahsedilebilir.

Raporda dünyanın yeni ve endişe verici bir jeopolitik yapıya geçtiği belirtiliyor. Gücü ve meşruiyeti devletin tekelinde toplamak birçok ülke için çekici bir strateji haline geldi. Dünyanın başlıca güçlerini birbirlerine yakınlaştıracak kurumlara dair işaretlerse zayıf. Bu durum yeni belirsizlik ve riskleri açığa çıkarıyor: askeri gerilimler, ekonomik ve siyasi çalkantılar ve ülkelerin iç politikaları ile küresel gelişmelerin birbirini besleyen şekilde giderek istikrarsızlaşması. Uluslararası ilişkilerdeki değişimler hızlanıyor; bunlar arasında konvansiyonel askeri güçlenme, sert ve yumuşak gücün yeni siber kaynaklar bulması, ticaret ve yatırım bağlantılarının yeniden şekillenmesi, vekalet savaşları, değişen ittifak dinamikleri ve küresel müşterekler üzerinden doğabilecek gerilimlerden bahsedilebilir.

Bu yılın raporunda yeni olarak Gelecek Şokları, Geriye Bakış ve Risklerin Yeniden Değerlendirmesi gibi başlıklar yer alıyor. Gelecek Şokları, rahat olma durumuna uyarı olarak tanımlanıyor. Bugünün dünyasında sistemler iç içe geçmiş olduğundan, bir sistemin çöküşü tüm diğer sistemleri sarsacak ve hatta çökertecek bir gelişme olarak okunabilir. Bu başlıkta demokrasilerin çöküşü ve şiddetli siber saldırılar gibi 10 farklı senaryo ele alınıyor. Geriye Bakış başlığında, önceki yılların raporlarında yer alan risklerin evrimi ve bu risklere küresel seviyede verilen cevaplar inceleniyor. Başlıkta odaklanılanlar içerisinde antimikrobiyal direnç, genç işsizliği ve “sahte haberler” olarak da ifade edilebilecek “dijital yangın” başlıkları bulunuyor. Risklerin Yeniden Değerlendirmesi başlığında ise seçilmiş risk uzmanlarının iş dünyası, hükümet ve sivil toplumdan karar vericilerin uygulamalarına dair değerlendirmelerine yer veriliyor.

Raporun detaylarını buradan inceleyebilir, interaktif risk haritalarına ise bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

SHARE: READ MORE

24 January

Şirketler karbon fiyatlandırmasında hükümetleri geride bırakıyor

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın en etkili yollarından birinin sera gazı emisyonları için bir fiyat belirlemek olduğunu savunan pek çok taraf bulunuyor. Şimdiye kadar toplamda 40’ın üzerinde OECD ve G20 ülkesi, karbon vergisi ve/veya emisyon üst sınırı ve ticaret planı beyanında bulundular. İklimle ilgili verilerini CDP’ye raporlayan 6.100 şirket arasından 607’si ise “iç karbon fiyatlandırma” sistemine geçeceklerini duyurdu. Bu sistem kapsamında, metrik ton karbon emisyonu başına 5-20 Dolar arasında değişen bir fiyatlandırma ile şirketin emisyon azaltma çabalarını finanse etmede kullanılan özel bir gelir veya yatırım akışı oluşturuluyor.

CDP’nin ilk olarak üç yıl önce yıllık anketinde şirketlere iç karbon fiyatlandırması yapılıp yapılmadığına dair soruya yer vermesinin ardından karbon fiyatlandırmasına geçen şirketlerin sayısı dört kat attı. 782 şirketse iki yıl içerisinde önlem alacakları yönünde beyanda bulundu. Karbon fiyatlandırmasında öne çıkan 1.389 şirketin toplam yıllık geliri 7 trilyon Dolar değerinde. Bu şirketler genel olarak varlıklı ülkeleri temsil etse de gelişmekte olan ülkelerden kurumlar da listede yer almaya başladılar.

Kurumsal karbon fiyatlandırmasında şirket bazında farklı yaklaşımlar bulunuyor. Örneğin Microsoft, iklim hedeflerini gerçekleştirmek için her departmanın tükettiği kWh kirli enerji ve yöneticilerin uçuşları için bir ton karbondioksit eşleniği salım için 8 Dolar fiyatlandırma uyguluyor.

Yatırımcıların şirketlerin iklim değişikliği konusunda sorumluluk almaları yönündeki talepleri giderek artıyor. Avrupalı süper marketlerden (Fransa’dan Carrefour ve İngiltere’den Sainsbury) Hindistan’ın çimento üreticilerine değişiklik gösteren bir ölçekte şirketler (ACC, Ambuja ve Dalmia) gölge fiyatlandırmayı benimsiyor. Gölge fiyatlandırma uygulaması, şirketlerin düşük karbonlu yatırımları önceliklendirmesine ve gelecekteki uygulamalara hazırlık yapmasına yardımcı oluyor. Fransız inşaat malzemesi üreticisi Saint-Gobain, ana projelerde ton başına 30 Euro fiyatlandırma uygularken, uzun vadeli araştırma ve geliştirme projelerinde ise fiyatı 100 Euro olarak belirliyor. Hollandalı kimya devi AkzoNobel, çoğu yatırım için karbon fiyatlandırmasını ton başına 50 Euro olarak belirlerken, 30 yıldan daha uzun süreli projeler içinse iki katı fiyatlandırma uyguluyor.

Aralık ayında Çin, dünyanın en büyük karbon emisyonu ticaret sistemini duyurmuştu. Hükümetlerin karbon fiyatlandırması konusunda attıkları adımlar emisyonların azaltımı dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli ancak iş dünyasının bu konudaki uygulamaları ile hükümetleri geride bırakması dünya genelinde bir model oluşturabilir ve hükümetlerin getireceği yeni uygulamalarla adaptasyonu kolaylaştırabilir.

SHARE: READ MORE

24 January

2018’de İş Dünyasında Sosyal Sorumluluğa Dair 5 Öngörü

Sosyal girişimlerin 2018 yılında tam anlamıyla bir patlama yapması bekleniyor. 2018’de sosyal girişimler ve onların dünyada ve iş çevrelerinde yaratacağı olumlu kazanımlara dair beş öngörü şu şekilde sıralanabilir:

1. Blok zinciri teknolojisi sosyal sorumluluk raporlamasını kökten dönüştürebilir

İş dünyası, Fair Trade’den (adil ticaret) B Corp olmaya kadar her biri farklı bir bağımsız belgelendirme kuruluşu tarafından sunulan çeşitli sertifikaların peşinde. 2018’de blok zinciri teknolojisi, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) değerlendirmesi ve şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) politika ve davranışları temelli sürdürülebilirlik ölçümünde devrim niteliğinde dönüşümler getirebilir. Blok zinciri teknolojisi, daha doğru bir sosyal ve çevresel performans değerlendirmesinin önünü açan kapsamlı ve isabetli bir tasdikleme yolu sunabilir. Halihazırda Motive Ventures isimli bir start-up, “Goodchain” adını verdikleri ve benzer işlevi olacak bir blok zinciri sertifikasyon teknolojisi üzerinde çalışıyor.

2. Tüketiciler sosyal sorumluluk üzerinden değerlendirilebilir

Teknolojinin bireylerin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmenin önünü açmasıyla, 2018’de sertifikalandırma, kurumsal dünyanın ötesine geçebilir. Bir tüketici olarak gelecekte çeşitli konularda reyting alacak olmamız çok muhtemel. Bu başlıklar bireysel enerji tüketiminden alternatif ulaşım kullanımına, hayırseverlikten gönüllü faaliyetlere ve hangi şirketlerin ürün veya hizmetlerini tükettiğimize kadar geniş bir aralıkta yer alabilir. Bireylere bildirilecek değişken ve şirketlerle hükümetler tarafından “oyunlaştırılmış” bir skor ise çeşitli amaçlara hizmet edecek: egoların okşanması, sürdürülebilir eylemlerin cesaretlendirilmesi ya da indirim ve kampanya gibi davranışı temel alan ödüller… Şu anda benzer bir sistemin prototipi Çin hükümeti tarafından hazırlanıyor.

3. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların, kâr amacı güdenlere benzemesi muhtemel

Kârlılık kaygısı olan sosyal girişimlerin yükselişiyle kâr amacı gütmeyen kuruluşların iş yapma şekillerinin değişeceğini öngörmek yanlış olmayacaktır. Sosyal girişimler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan beklenen pozitif çevresel ve sosyal etkiyi yaratıyorlar. Bir misyonu odağına alan bu inisiyatifler, bağımsız ve gönüllü çabalardan etki yatırımına uzanan bir yelpazede bulunuyor. Vakıflar, küresel bağlamda bakılırsa, giderek daha özerkleşiyor ve kendi projelerini sürdürmek için kâr amacı gütmeyen kuruluşları es geçerek devam ediyor. Bireyler aynısını kitlesel fonlama ve kitle çalışması inisiyatifleri ile halihazırda yapıyor.

4. Kuruluşlar taraf seçecek ve yatırımlarını buna göre yapacak

Şirketlerin, kamunun gözünde önemli konularda mücadeleci tavır takınarak mevcut “marka aktivizmi” trendini büyütmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, sosyal ve çevresel değişimi gözeten start-up’lara etki yatırımı yaparak daha üstü kapalı bir formda aktivizmi de sürdürecekler. Halihazırda Patagonia, TOMS ve Chobani gibi şirketler kendi ana faaliyet alanları dışındaki start-up’lara etki yatırımı yapıyor ve çevresel, sosyal ve finansal anlamda sermaye getirisi hedefleyen start-up’lardan hisse satın alıyorlar. Bu yatırımlar, şirketlerin sosyal ve çevresel anlamdaki beyanları ile aynı hizada duruyor. Aynı zamanda markalarının erişim alanlarını genişleten, yeni fikirleri ve iş birliklerini kuluçkaya yatıran ve riskleri ana faaliyet alanı ve ürün yelpazesinin ötesine alarak çeşitlendiren akıllı hamleler olarak da yorumlanılabilir.

5. Kadınların sosyal girişim ekonomisinde yükselişi sürecek

Amaç odaklı girişimler ve sosyal teknolojinin piyasaları değiştiren etkilerinin birleşimi kadının piyasadaki konumunu güçlendirecek. #MeToo hareketinin de etkisiyle 2018 yılında kadınlara dair büyük ve ölçülebilir kazanımlar ivmelenecek. Toplumda kadını güçlendiren ve şirketleri işyeri politikalarında kayda değer değişiklikler yapmaya, cinsiyet ayrımlarını kapatıp üst yönetim ve yönetim kurullarında eşitliği sağlama iten bir hareket giderek daha etkin olmaya başladı. General Motors, yönetim kurulunda %50 kadın oranına ulaşan ve CEO’su kadın olan büyük şirketler arasında dikkate alınması gereken bir örnek olarak gösterilebilir.

SHARE: READ MORE

24 January

2017’de üretilen toplam maddi varlığın %82’si dünyanın en zengin %1’ine ait

Oxfam tarafından yayımlanan rapora göre, 2017 yılı içerisinde üretilen maddi varlığın %82’si dünya nüfusunun en zengin %1’ine ait olurken, dünyanın yarısını oluşturan en yoksul 3,7 milyar insanın servetinde bir artış görülmedi. Rapor, küresel ekonominin, zengin bir elit tabakanın büyük bir servet biriktirmesine olanak sağlarken, yüz milyonlarca insanın yoksulluk ödeneği ile yaşamını sürdürmeye çalıştığını ortaya çıkarıyor. Rapordaki çıktılara göre;

• Milyonerlerin serveti, 2010 yılından bu yana yıllık ortalama %13 arttı. Bu oran yıllık kazançlarında ortalama %2 artış gören işçilerin 6 katına karşılık geliyor. Bunun yanında, dünyadaki milyarder sayısı Mart 2016 ile Mart 2017 arasında her iki günde bir daha önce görülmemiş bir oranda artış gösterdi.

• Küreselde, ilk beşte yer alan moda markalarından birinin CEO’sunun dört günde kazandığı parayı Bangladeşli bir tekstil işçisi hayatı boyunca ancak kazanabiliyor. ABD’de ise sıradan bir işçinin bir yılda kazandığını, bir CEO yaklaşık bir iş gününde kazanıyor.

• 2,5 milyon Vietnamlı tekstil işçisinin tamamının maaşlarını “Geçindirebilecek maaş” seviyesine yükseltmek için yıllık 2,2 milyar dolar gerekiyor. Bu rakam, 2016 yılında hazır giyim sektöründeki ilk beş şirketin varlıklı hissedarlarına ödediği tutarın üçte birine karşılık geliyor.

Oxfam tarafından yayımlanan rapor, işçilerin ücretleri ve çalışma koşulları pahasına hissedarların ve patronların kazançlarını yükselten unsurların altını çiziyor. Bu unsurlar işçi haklarının ihlali, büyük işletmelerin politika yapıcıları üzerindeki aşırı etkileri ve karları maksimum seviyeye çıkarmak için maliyetlerin minumum seviyede tutulmaya çalışılmasını içeriyor. Oxfam International Genel Müdürü Winnie Byanyime, son zamanlardaki milyoner patlamasının gelişen bir ekonominin değil, aksine, çuvallayan bir ekonomik sistemin belirtisi olduğunu ve kıyafetlerimizin, telefonlarımızın, yiyeceklerimizin üretiminde yer alan insanların, şirketlerin ve milyarder yatırımcıların karlarını artırmak için ucuz mal tedariği yoluyla istismar edildiklerini söylüyor. Ucuz mal tedariğinin arkasındaki ucuz iş gücünün kadınlar açısından ise farklı bir boyutu var. Dünya genelinde kadınlar, erkeklerden daha az kazanıyor ve genellikle en düşük ücretli ve en az emniyetli işlerde çalışıyorlar. Dünyadaki 10 milyarderden 9’unun erkek olması durumun bir özeti niteliğinde. Yoksulluk yüzünden evden uzakta çalışmak zorunda olan Vietnamlı tekstil işçisi kadınlar aylarca çocuklarını göremiyor. Çok daha vahim olarak, ABD’de tavukçuluk endüstrisinde çalışan kadınlar tuvalet molaları olmadığı için bebek bezi giymek zorunda kalıyorlar… Oxfam, bazı öneriler sunarak ekonomilerin sadece şanslı bir azınlık için değil, herkes için fayda sağlaması çağrısında bulunuyor. Bu doğrultuda;

• Hissedarlara ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler sınırlandırılmalı ve tüm çalışanlara iyi bir yaşam kalitesi elde etmelerini sağlayacak geçindirebilecek bir maaş verilmeli. Örneğin, Nijerya’daki işçilerin uygun yaşam standardını yakalaması için maaşlarının üç katına çıkması gerekiyor.

• Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ücret farkı ortadan kaldırılmalı ve kadın işçilerin hakları korunmalı. Mevcut değişim hızıyla kadınlar ve erkekler arasındaki ücret ve istihdam fırsat uçurumunu kapatmak için 217 yıl gerekiyor.

• Varlıklı nüfusun yüksek vergiler vermesi ve vergiden kaçınmaması sağlanmalı. Buna ek olarak varlıklı nüfusun sağlık ve kamu hizmetlerine yaptıkları harcamaların artırılması yönünde politikalar uygulanmalı. Oxfam’ın öngörülerine göre, küresel ölçekte milyarderlerin servetlerinin %1,5’i kadar ödeyeceği vergi ile dünyadaki her çocuğun okula gitmesi sağlanabilir. Bu öngörü bile, dünyadaki ekonomik eşitsizliğin boyutunu ortaya çıkarıyor.

SHARE: READ MORE

19 January

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2018 Yılı Değerlemeye Tabi Şirketler Listesi güncellendi

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi (XUSRD), yeni dönemde değerlemeye alınacak şirketlerin belirlenmesi çalışması tamamlandı. Bu çalışma sonucu oluşturulan liste, BIST 50 Endeksi’nde yer alan şirketlerle birlikte BIST 100 veya BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ve değerlemeye dahil edilmek üzere gönüllü bildirimde bulunan toplam 71 şirketi kapsıyor.

Değerleme çalışması Vigeo EIRIS tarafından yürütülecek ve 30 Haziran 2018 tarihinden itibaren şirketlerin kamuya açık bilgileri dikkate alınacak. Bu değerleme çalışması sonucunda, endeks seçim kriterlerindeki eşik değerleri geçen şirketler Kasım 2018 ve Ekim 2019 tarihlerini kapsayan dönemde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olacaklar. 

  Değerlemeye tabi tutulacak 71 şirketin bulunduğu liste şu şekilde:

SHARE: READ MORE