Menu

1 October

Odağımıza "daha fazla"yı değil, "yeterli"yi koymak

Bu haberi 7 dakikada okuyabilirsiniz.

Post Carbon Institute
'un Program Direktörü ve Enough is Enough: Building a Sustainable Economy in a World of Finite Resources kitabının yazarı Rob Dietz ile yapılan söyleşiyi S360Mag için çevirdik. 
 
Bu konu degrowth/küçülme ile ilişkili olduğundan yakın zamanda derlediğimiz kısamızı da inceleyebilirsiniz.
 
Kısa bir şekilde bize “durağan durum ekonomisi”nin tanımını verebilir misiniz?
 
Durağan durum ekonomisini, üretim ve tüketimin sürekli büyüdüğünü varsayan ana akım veya neoklasik ekonomiye sürdürülebilir bir alternatif olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla durağan durum ekonomisi, sabit bir kaynak tüketimi ve nüfusa sahip bir ekonominin nasıl sürdürüleceğine dair bir çalışma ve uygulamadır. Böyle bir ekonomi, malzeme ve enerji kullanımını ekolojik sınırlar içinde tutar ve sürdürülebilir olmayan (ve gerçekçi olmayan) sürekli artan gelir ve tüketim hedefi yerine herkes için yaşam kalitesini iyileştirme hedefine yönelir. Kısacası, odak daha fazlası yerine “yeterli”dir. 
 
Gelecek nesiller için yaygın refahı ve kaynak sürdürülebilirliğini teşvik etmenin tek yolunun neden istikrarlı bir ekonomik model benimsemek olduğunu düşünüyorsunuz?
 
Bunun "tek" yol olduğundan emin değilim ancak tarihin bu önemli dönüm noktasında yapabileceğimiz en iyi şey bu. "Yaygın refah" ve "kaynak sürdürülebilirliği" terimlerinin tanımlarını oluşturarak başlayalım. Yaygın refah, herkesin fiziksel sağlık ve geçim için temel ihtiyaçlarını ve ayrıca bir miktar rahatlık standardını karşılayabileceği anlamına gelir. Hiç kimse yoksulluk içinde yaşamaz ve günlük yaşam, hayatta kalmanın ötesinde doyum ve zevk için fırsatlar sunar.
 
Kaynak sürdürülebilirliği ise üç temel kuralı gerektirir. Birincisi, doğanın ağaçlar ve balıklar gibi yenilenebilir kısımlarını, yenilenebileceklerinden daha hızlı kullanmayız. İkinci olarak, fosil yakıtlar ve mineraller gibi yenilenemeyen kaynakların kullanımını en aza indirir ve uzun vadede yenilenebilir ikameler buluruz. Üçüncüsü ise, ekosistemlerin onları güvenli bir şekilde absorbe edebileceğinden daha hızlı bir şekilde kirleticiler salmayız.
 
Hayattaki pek çok mesele gibi, refah ve sürdürülebilirlik hedefi arasında da bir denge vardır. Örneğin hane halkı düzeyinde, kredi kartlarınızı maksimuma çıkarıp büyük bir borç yükü üstlenerek ve bir sürü lüks mal satın alarak bir tür refah elde edebilirsiniz. Ancak bunu yaparak hayatınız boyunca ihtiyacınız olan finansal güvenliğe ulaşma şansınızı zayıflatırsınız. Daha fazlayı hedefleyen bir ekonomide, ölçekler tek hedef olarak tüketimi artırmaya doğru eğilirken denge kaybolur. Bununla birlikte, kredi kartı örneğinde olduğu gibi bu tür bir refahın ömrü kısadır. Sürekli artan tüketim, uzun vadede refahın temeli olan üretken ekosistemleri, istikrarlı bir iklimi ve bol miktarda yiyecek ve suya erişim fırsatlarını aşındırır. Teknoloji ve daha verimli üretim bu erozyonu yavaşlatabilir, ancak tüketimde gittikçe artan büyümenin acımasız baskısıyla eşleştirildiğinde bu durumun yalnızca bir süreliğine olduğu söylenebilir. Aynı zamanda insanlar, daha sağlıklı ya da daha mutlu yaşamak için her zaman daha fazla şeye ihtiyaç duymazlar, özellikle de zaten iyi bir yaşam kuracak kadar tüketmekte olanlar.
 
“Yeterli” bir ekonomi neye benzer?
 
Yeterli ekonomi hem fiziksel çevrenin hem de insan refahının gerçeklerini tanır. Aşırı büyümenin küresel ısınmaya, yaygın biyoçeşitlilik kaybına ve kirlilikten dolayı sağlığın kötüleşmesine neden olmasının gösterdiği gibi büyümenin çevresel sınırları vardır. Maddi kazanç elde etmenin olumlu etkilerinin sınırları bulunurken tüketime bağlılığın neden olduğu birçok olumsuz sonuç da vardır. Yeterli bir ekonomi, refah ve sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi kurarak doğanın sınırlarını aşmadan insan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Böyle bir ekonomi, doğayla anlamlı bir bağlantı için fırsatlar sunar ve eşitlik, topluluk ve cömertlik gibi değerleri destekler.
 
Keşfetme, biriktirme, büyüme ve gelişme dürtüsü insan doğasının bir parçası gibi görünüyor. Durağan bir ekonomide toplumların “hiç gelişmeden” kalacağını iddia etmiyorsunuz. Durağan durum ekonomisinde hangi özellikler sabit kalır ve hangi unsurlar gelişmeye devam eder?
 
Modern insan kültürünün kapsamı ile insan doğasının bir parçası olan varsayımlar konusunda dikkatli olurdum. Örneğin biriktirme dürtüsü daha çok, "en çok oyuncağa sahip olanın kazandığı" aşırı rekabetçi kapitalist bir ekonomide öğrenilmiş bir özelliktir. Yine de durağan ekonomide sabit tutulması gereken şeyler listesinde nelerin olduğunu düşünmek önemlidir. Yalnızca birkaç öğenin sabit tutulması gerekir: insan sayısı, toplam yapı miktarı ve ekonomide dolaşan malzeme ve enerji miktarı. Bunun aksine gelişebilecek öğelerin listesi uzundur. Bu liste bilgi, teknoloji, bilgelik, ürün çeşitliliği, gelir dağılımı ve sosyal kurumları içerir. Amaç, bu ikinci listedeki öğelerin zaman içinde gelişmesini sağlamak, böylece ekonominin niceliksel olarak büyümeden niteliksel olarak gelişmesini sağlamaktır.
 
COVID-19, toplumları ve ekonominin geniş kısımlarını geçici olarak durma noktasına getirdi. Virüsün neden olduğu muazzam acıyı kabul ederken, dünyanın her yerinden birçok insan COVID karantinasının bazı yönlerini takdir etmeye başladı: daha az stres, daha fazla aile ile geçirilen zaman, daha temiz hava vb. Bunlar aynı zamanda tasavvur ettiğiniz ekonomi türünün de yönleri. COVID aracılığıyla yaşanan deneyimin insanları savunduğunuz gibi alternatif ekonomik modellere karşı daha açık ve destekleyici hale getirdiğini düşünüyor musunuz?
 
Cevap gerçekten COVID ile yaşama deneyiminize bağlı. Örneğin yüksek gelire, iş güvenliğine ve sağlık hizmetlerine iyi erişime sahip birçok ayrıcalıklı insan, işlerin "normale" dönmesini ister. Ne yazık ki "normal", gezegenin yaşam destek sistemlerini baltalayan ve uzun vadeli refah fırsatlarını ortadan kaldıran adaletsiz bir ekonomi anlamına gelir. Ancak, "anormal" bir şey isteyen pek çok insan var ve bu pandemiden önce yaptığımız şeye sorgulanmadan yapılan bir dönüşten daha iyi bir şey.
 
Şu anki kriz, bu dönüm noktasını oluşturmak için nasıl bir fırsat olabilir?
 
Kriz anları, yaşamı yönlendirmek için yeni modellerle birleştiğinde değişim için büyük fırsatlar sağlar. Genç İklim Grevi, Yokoluş İsyanı, Siyahilerin Hayatı Değerlidir ve Deep Adaptation gibi hareketler insanları evlerimizi, topluluklarımızı, ekonomilerimizi ve toplumlarımızı düzenlemenin farklı yollarını düşünmeye davet ediyor.
 
Elbette COVID-19 bir kriz yarattı ve çok kısa bir sürede çarpıcı değişiklikler ortaya çıktı. Ekonomik faaliyet ile kişisel sağlık arasındaki değiş tokuşlarla ilgili sorular, insanların zihinlerini günlük yaşamı farklı şekilde düzenleme olasılığına açmakta. İnsanlar pandemiyle, deniz seviyesinin yükselmesiyle, zorunlu göçle ve "normal" ekonomik sistemimizin diğer semptomlarıyla yüzleşmek istemiyorlar. Buradaki zorluk, sorunun kökenini (sınırların ötesinde büyüme) tanımak ve yeterlibir ekonomiyi yürütmek için yaratıcı yollar bulmaktır.
 
Sizce COVID-19 kaynaklı durgunluğun dünya ve bir bütün olarak toplumun refahı için uzun vadeli olumlu sonuçları olabilir mi?
 
Planlanmamış, yönetilmeyen bir ekonomik durgunluk, özellikle düşük gelirli ve görece daha az yaşam güvenliği olanlar için mücadelelere ve zor zamanlara neden olur. Bu nedenle böyle bir şeyin olumlu sonuçlarından bahsetmek zordur. Mantıklı olan bir yol, COVID-19 durgunluğunu, tekrarlamak istemediğimiz ve ondan öğrenebileceğimiz bir olay olarak görmektir. Asıl soru, geçmiş hataların tekrarından kaçınmanın nasıl olacağıdır. Öncekiyle aynı şeyi yapmak, zaten aşırı büyümüş bir ekonomide daha fazla büyümeye ulaşmaya çalışmak hiçbir anlam ifade etmiyor. Böyle olursa daha fazla çevresel ve sosyal çöküş ve daha fazla durgunluk yaşamaya devam edeceğiz. Küçülme (degrowth) savunucularının sık sık belirttiği gibi, ekonomiyi belirli bir süre boyunca kasıtlı olarak daraltan adil politikalar yürürlüğe koymak ile bir sonraki durgunluğu beklemek arasında keskin bir fark bulunuyor.
 
Şu anda, insanların ihtiyaçlarını karşılayan ve dünyaya uyan daha küçük bir ekonomiyi beslemeyi amaçlayan bazı küçülme politikalarını deneme fırsatımız var. Eğer deneme cesaretine sahip olursak COVID-19 salgınını izleyen yıllarda ve on yıllarda olumlu gelişmeler görebiliriz.
 
Vatandaşlar ve politikacılar, ekonomik toparlanmanın önümüzdeki aylarında (ve yıllarında) ekonomiyi daha sürdürülebilir bir yola doğru koymak için ne yapabilir?
 
Vatandaşların destekleyebileceği ve politikacıların ekonomiyi sürdürülebilir bir yola taşımak için hayata geçirebileceği çok sayıda politika var. Belki de ihtiyaç duyulan ilk ve en basit politika değişikliği, daha iyi başarı ölçütleri benimsemek. Ülkeler, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) ölçütünde gittikçe artan bir büyümenin peşinden koşmayı bırakabilir, zira busadece paranın el değiştirmesinin bir ölçüsü. Bir ülkenin tüm vatandaşları için çevresel sınırlar içinde uzun ve mutlu yaşamlar sağlama yeteneğini ölçen Mutlu Gezegen Endeksi (Happy Planet Index) gibi daha iyi refah ölçütlerini kullanmaya başlayabilirler. Ayrıca, malzeme ve enerji kullanımını sürdürülebilir seviyelerle sınırlandıran, şefkatli ve zorlayıcı olmayan yollarla nüfusu stabilize eden, gelir ve servetin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayan, anlamlı işler ve istihdam sağlayan işletmelerin değer yaratma yöntemini yeniden yapılandıran politikaları da destekleyebiliriz.
 
Vatandaşlar, politikaları desteklemenin ötesinde ekonomiyi sürdürülebilir bir yola koymak için günlük yaşamlarında başka hangi önlemleri alabilir?
 
Bireyler, kendi evlerinde ve toplumlarında direnç geliştirerek harekete geçebilirler. Bu tür bir direnç, küresel ekonomiden kopmaktan ve yerel olarak yaşamanın ve komşular arasında karşılıklı destek geliştirmenin yollarını bulmaktan geliyor. İyi haber şu ki, topluluk destekli tarım, araç paylaşım ağları, gönüllü yardım grupları ve diğer yerel paylaşım odaklı kurumlar dünyanın her yerindeki topluluklarda gelişiyor. Hem insanları hem de gezegeni destekleyen yeni ekonomik kurumları organize etmek ve bunlara katılmak için birçok fırsat var.
 
Durağan bir ekonomiyi desteklemek için özel sektör nasıl bir araya getirilebilir?
 
Özel sektörü dahil etmenin bir yöntemi, kaynak kullanımına ve emisyonlara bilimsel olarak sağlam limitler koyan istikrarlı politikaları yürürlüğe koymak ve ardından işletmelerin başa çıkmasına ve uyum sağlamasına izin vermektir. Böyle bir politika ile işletmelerin malzeme ve enerji kullanımlarında çok daha verimli ve dikkatli olmaları gerekecek, ancak kendi yöntemleriyle adapte olma esnekliğine de sahip olacaklar. Bu yaklaşım müdahale edilemeyecek gibi görülebilir, ancak daha proaktif olmak için iyi nedenler de var. Ekonomi genelindeki büyüme zorunluluğunu bastırmak istiyorsak, büyümeyi hedeflemeyen bir ekonomide iyi işleyen iş yapılarını (örneğin kooperatifler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve fayda şirketleri) desteklemeliyiz.
 
Peki işletmelerin kendileri? Amaçlarının ve varoluş nedenlerinin tamamen yeniden düşünülmesini gerektirir mi?
 
İş kültürünün çoğu para kazanmakla ilişkili ancak bu şekilde olması gerekmiyor. İşletmelerin DNA'larında yerleşik sosyal ve çevresel hedefleri bulunuyorsa, toplumsal bir amaca hizmet ederken işlerini sürdürmek için yenilikçi yollar bulma olasılıkları çok daha yüksek. Hepimiz geçimimizi sağlamalıyız ama aynı zamanda hepimizin hayatımızda anlam ve amaca ihtiyacı var. Çalıştığımız yerler bu amaçların her ikisine de ulaşılmasından sorumlu tutulabilir.
 

SHARE: