Menu

13 November

Capgemini: Sürdürülebilirliği güçlendirmek olumlu sonuçlar getiriyor

“Gelişmiş sürdürülebilirlik girişimlerine sahip enerji ve hizmet şirketleri daha fazla gelir elde etmekte, marka ve şirket değerlerini iyileştirmekte ve yatırımcılar, düzenleyiciler ve müşteriler tarafından olumlu algılanmakta.”

Capgemini Araştırma Enstitüsü'nün “Sürdürülebilirliği Güçlendirmek: Enerji ve kamu hizmetleri şirketlerinin hemen harekete geçmesi ve gezegeni kurtarmaya yardımcı olması için nedenler ve öneriler” adlı yeni bir raporu bu ifadeyi doğruluyor. Rapor ayrıca sektörün temiz gelir kaynaklarına doğru çeşitlendiğini, ancak sera gazının (GHG) şu anda küresel olarak tüm salımların %73'ünü oluşturduğunu da ortaya koyuyor. Tüm ekonominin iklim riskini azaltmasına yardımcı olmak için ise şirketlerin sürdürülebilir hale gelmek adına daha çok şey yapmaları gerekiyor.

Yeşil paketler (örneğin Avrupa Yeşil Anlaşması) ve karbonla ilgili diğer düzenleyicilerin koydukları tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte, harekete geçmemek şirketler için maliyetli hale geliyor. Bu durum karşısında, büyük kuruluşlar, şirketlerinin değer zincirindeki karbonu azaltmak veya ortadan kaldırmak için açık ve iddialı hedefler belirleyerek sürdürülebilirliğe doğru yol alıyorlar.

Capgemini, 300 kuruluştan 600 üst düzey endüstri yöneticisiyle yaptığı anket sonucunda, enerji ve kamu hizmeti şirketlerinin sürdürülebilirliği bir tehdit olarak görmekten onu bir fırsat hatta "varoluş nedeni" olarak görmeye doğru ilerlediğini ortaya koydu. Kuruluşların yaklaşık üçte ikisi (%64) sürdürülebilir operasyonlardan bir gelir artışı elde ettiklerini ve kuruluşların yarısından fazlasının yeşil hidrojen dahil en az altı temiz gelir kaynağına yatırım yaptığını söyledi (%59). Bu sürdürülebilir yatırımların diğer faydaları arasında, olumlu Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) algısı yoluyla geliştirilmiş marka değeri olduğu da anket çıktıları arasında yer aldı.

İlerlemenin önünde hala engeller var

Bu ilerlemeye rağmen, enerji ve kamu hizmeti kuruluşları hala hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için mücadele ediyor. Ankete katılan yöneticilerden %57'si şirketlerinin olgun bir yaklaşıma sahip olduğunu, yani sürdürülebilirlik girişimlerinin kuruluş genelinde yaygın olarak ve çevresel sorumluluk açısından müşterilerinin yararına uygulandığı belirtti. Ancak bu nispeten güçlü olgunluğun diğer alanlara yansımadığı da gözden kaçmadı. Örneğin ölçeğe ulaşmak, kritik bir engel olarak anket sonuçlarına yansıdı. Bölgeler arasında bazı girişimleri aktif olarak ölçeklendiren veya Kapsam 3 salımlarını azaltmak için kapsamlı bir küresel girişim oluşturan kuruluşların oranının yalnızca %3 olduğu görüldü. Salımların azaltılması söz konusu olduğunda rapor, kuruluşların yarısından azının (%42) Kapsam 1 salımlarını azaltmak için ve yalnızca %3'ünün Kapsam 3 salımlarıyla mücadele için olgun uygulamalara sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Devam eden COVID-19 krizi ise başka bir zorluk olarak ortaya çıkmakta. Genel olarak pandemi, 2010 yılından bu yana küresel CO2 salımlarında gözlemlenen en hızlı düşüşe (2,4 Gt) neden olsa da, 2050 yılına kadar sıcaklık artışlarının endüstrileşme öncesi dönemin 1,5 ila 2°C altında tutulmasını sağlamak için %60 daha düşürülmesi gerekiyor. Ayrıca anket katılımcılarının %37'si COVID-19'un bir sonucu olarak sürdürülebilirlik yatırımlarının hızını önemli ölçüde yavaşlattıklarını ekliyorlar.

Son olarak rapor, enerji ve kamu hizmetleri kuruluşlarının sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanmaları için bir dizi temel öneriyi vurguluyor. Organizasyonların, fosil yakıtlı işletmelerdeki sermaye yatırımlarını kademeli olarak azaltarak, mevcut salım yoğun varlıkları aşamalı olarak ortadan kaldırmak için bir yol haritası oluşturarak ve sermayeyi yenilenebilir enerjilere ve düşük salımlı operasyonlara yönlendirip iş modellerini kökten dönüştürerek işe başlamaları gerekiyor. Ayrıca organizasyonların, yenilenebilir enerji kullanımını ve yatırımını en üst düzeye çıkarması, sürdürülebilirlik yolculuğunu hızlandırmak için teknolojiyi kullanması, Kapsam 3 salımlarını azaltmak ve sosyal kapsayıcılık ve ekonomik sürdürülebilirlik çabalarını ölçeklendirmek için müşterilere düşük salımlı / temiz enerji çözümleri sunması gerektiği de ekleniyor.

SHARE: