Menu

20 March

GRI ve CDP Arasındaki Bağlantı Güçleniyor

GRI, G4 raporlama ilkeleri ve CDP’nin 2015 iklim degˆis¸ikligˆi go¨stergelerinin hangi noktalarda birbirine paralel oldugˆunu ortaya koydu. Bu uyus¸ma su¨rdu¨ru¨lebilirlik go¨stergeleri alanında c¸ift standartlar yaratmaktan kac¸ınırken, aynı zamanda GRI’nin Su¨rdu¨ru¨lebilirlik Raporlama I·keleri ve CDP’nin I·klim Degˆis¸ikligˆi ve Tedarik Zinciri Programların’ı kullanan binlerce s¸irketin raporlama yu¨ku¨nu¨ rahatlamıs¸ oldu. Bu iki raporlama sistemini birlikte kullanmak isteyen organizasyonlar, Linking GRI and CDP:Climate Change (2015) doku¨manında yer alan go¨stergelerden ve pratik dipnotlardan yararlanabiliyorlar.

GRI ve CDP, iklim degˆis¸ikligˆi ve enerji c¸alıs¸malarında kullanılan go¨stergelerin uyum ve birlik ic¸inde olması ic¸in yıllardır is¸i birligˆi yapmaktalardı. Bu s¸ekilde, kullanılan verilerin tutarlılıgˆı ve mukayese edilebilirligˆini artırmak ve raporlama is¸inin daha verimli ve de etkili olmasını sagˆlamak amac¸lanıyor. GRI yo¨neticisi Bastian Buck “Bu ortaklık, GRI'nin Raporlama I·lkelerini ve CDP'nin I·klim Degˆis¸ikligˆi ve Tedarik Zinciri Programlarını kullanan binlerce s¸irket ic¸in oldukc¸a yararlı olacak” s¸eklinde konus¸tu. “GRI ve CDP’nin iklim degˆis¸ikligˆi konusunda bu uzun su¨reli ortak c¸alıs¸malarının sonucu olarak, sera gazı emisyon go¨stergeleri artık her iki sistemde de tamamen uyum ic¸inde. Bu is¸birligˆi sayesinde karbon verilerinin raporlanmasında daha fazla ac¸ıklık yakalanmıs¸ oldu. 

Ortak Ku¨resel Raporlama

Bu yıl bu GRI ve CDP su konusuna odaklanan yeni bir bagˆlantı belgesi yayımlayacak. Bu yayın G4 ilkeleri ve CDP’nin Su Anketi arasındaki ilis¸kiye vurgu yapacak ve ilkim degˆis¸ikligˆi bagˆlantı belgesi ile aynı formatı kullanacak. “Bu harmonizasyon s¸irketlerin bildirim c¸abalarının belli bir du¨zene konmasına yardım edecek ve kullanılan verilerin tutarlılıgˆı ve mukayese edilebilirligˆi artıracaktır” diye konus¸an CDP yo¨neticisi Pedro Faria, s¸unları da ekledi; “etkili kurumsal raporlama, karar almayı gelis¸tirme ve kaynak verimli ekonomilere dogˆru bir degˆis¸ime yo¨n vermek ic¸in anahtarımızdır, kars¸ılıgˆında ise uzun vadede degˆer yaratmak ic¸in s¸irketlere yardım edecektir. “

SHARE: