Menu

31 August

İnsani bir hak olarak eğitim: 72 milyon çocuk okula gidemiyor

Günümüzde dünya genelinde 72 milyondan fazla çocuk ötekileştirme ve yoksulluk gibi nedenlerden dolayı eğitim hakkına ulaşamıyor. Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde etnik köken, dil, din gibi unsurlardan kaynaklanan eşitsizlikler nedeniyle birçok çocuğun temel eğitime erişimi bulunmuyor. İşsizlik, hastalık ve ebeveynlerin okuma yazma bilmeyişi gibi yoksulluğa bağlı faktörler, eğitim dışı kalma ve okulu bırakma oranlarını ikiye katlıyor. Dezavantajlı gruplardan gelen pek çok çocuk ise, yetersiz beslenmeyle ilgili sağlık sorunları nedeniyle ya da aile için çalışmak ve maddi destek sağlamak amacıyla eğitimlerini terk etmek zorunda kalıyorlar.

Eğitimsizliğin bir diğer başlıca nedeni ise gelişmekte olan ülkelerin mali açığı olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmekte olan birçok ülke, okul kurmak, öğretmen yetiştirmek ve eğitmek için gerekli olan mali kaynakları sağlayamıyor. Uluslararası fonlar ise maalesef ülkelerin gerekli nitelikte bir eğitim sistemi kurmasına izin verecek kadar yeterli değil. Aynı zamanda, mali kaynak eksikliği öğretim kalitesini de olumsuz etkiliyor: Öğretmenler temel öğretmenlik eğitiminden yararlanamıyor ve az sayıda olan okullarda çok kalabalık sınıflarda eğitim veriyorlar. Sınıfların aşırı kalabalık olması, farklı eğitim seviyelerinden çocukların aynı sınıfta eğitim görmesine neden olarak, her bir çocuğun kendi ihtiyaçlarına ve becerilerine uyarlanmış bir eğitimden yararlanmasına engel oluyor. Bu nedenle, bu yerlerde okulu bırakma ve başarısızlık oranı çok yüksek.

Eğitime erişim engelinden en çok etkilenen bölge olan Sahra-altı Afrika, ilkokul çağında eğitim göremeyen 32 milyon çocuk barındırıyor. Orta ve Doğu Asya ile Pasifik’te ise 27 milyondan fazla eğitimsiz çocuk bulunuyor. Özellikle, Sahra-altı Afrika’da çocukların yarısından çoğu 4 yıldan az bir süre eğitim alıyor; Somali ve Burkina Faso gibi bazı ülkelerde çocukların yarısından fazlası 2 yıldan az bir süre eğitim alıyor. Eğitim yoksunluğu ve zayıf eğitim, nüfus ve ülke üzerinde olumsuz etkilere sahip. Çocukların temel edinmeden okuldan ayrılmaları, bu ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişimini büyük ölçüde engelliyor.

Kız çocukları dünyadaki okula gitmeyen nüfusun %54'ünden fazlasını oluşturarak eğitime en az erişimi olan grubu temsil ediyor. Bu sorun en çok Arap Devletlerinde, Orta Asya'da ve Güney ile Batı Asya'da görülüyor. Erkeklere verilen kültürel ve geleneksel ayrıcalıklı muameleyle açıklanan bu durum, kız çocuklarının ev işleriyle ilgilenmesini, erkek çocuklarının ise eğitim hakkının olmasını gerektiriyor. Sahra-altı Afrika'da 12 milyondan fazla kız çocuğu hiç eğitim alamama riskiyle karşı karşıya iken, Yemen'de ise kızların %80’den fazlasının okula gitme imkanı bulunmuyor. Daha da endişe verici olan ise, Afganistan veya Somali gibi bazı ülkeler, eğitim konusunda kızlar ve erkekler arasındaki uçurumu azaltmak için hiçbir çaba göstermiyor.

Gelişmekte olan birçok ülke eğitimdeki kızlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği önemli ölçüde azalttıklarını belirtse de, evrensel ve eşitlikçi bir eğitim sistemine ulaşmak için ortak ve üstün bir çaba sarf edilmesi gerekiyor.

SHARE: