Menu

20 March

Uluslararası Şeffaflık Derneği BİST-100 Şirketlerinin Şeffaflık Performansını Açıkladı

Uluslararası Şeffaflık Derneği, İstanbul Borsası BİST-100 Endeksinde bulunan şirketlerin internet sitelerinde kamuoyunun erişimine açık olarak paylaştıkları bilgiler temelinde şeffaflık permonslarını şirketlerin; 

- yolsuzlukla mücadele programı, 

-bağlı ortaklıkları ve iştirkleri hakkında temel bilgiler, 

- yurtdışındaki faaliyetlerine ilişkin gerli, vergi ve sermaye gideri gibi temel finansal veriler

üzerinden değerlendiren araştırmanın metedolojisi ve sonuçları açıklandı ve takiben şirketler, kamu makamları, yatırımcılar ve borsa analistleri ve sivil toplum kuruluşları için tavsiyeler sunuldu. 

Etkinliğin ikinci bölümünde ise, Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye’nin Başkanı Oya Özarslan’ın moderatörlüğünde, UN Global Compact’ten Olajobu Makinwa, Küresel İkleler Sözleşmesi Türkiye Sekreteryasından YılmAz Argüden, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Doç, Dr. Cafer Eminoğlu, TÜSİAD’dan Gönenç Gürkaynak katılımı ile söz konusu araştırmaya ilişkin görüşler ve şeffaflık üzerine olan deneyimler paylaşıldı. Oturumda, şeffaflığın bir lütuf değil bir hak olduğunun, şirketlerin her seviyesinde farkındalığın ve bu farkındalığın tüm paydaşlar ile paylaşılması gerekliliğinin üzerinde duruldu.  

Aras¸tırmanın yolsuzlukla mu¨cadele programının s¸effaflıgˆı bas¸lıgˆı altında, BI·ST-100 s¸irketleri ortalama %28 puan ile du¨nyanın en bu¨yu¨kc¸ok-uluslu s¸irketlerine ilis¸kin aynı aras¸tırmanın ortalama puanı olan %70’le kars¸ılas¸tırıldıgˆında oldukc¸a geride kaldı. BI·ST-100 s¸irketlerinin bu¨yu¨k bir kısmının du¨s¸u¨k puanlar aldıgˆı aras¸tırmanın yolsuzlukla mu¨cadele programının s¸effaflıgˆı bo¨lu¨mu¨nde,100 s¸irketten sadece 9 s¸irketin ayrı bir yolsuzlukla mu¨cadele programı ac¸ıkladıgˆı saptanmaktadır. Kamuoyu ile yeterince bilgi paylas¸mayan s¸irketlerin yolsuzlukla kars¸ılas¸ma riskinin daha yu¨ksek oldugˆu ve hesap verebilirlik ilkesinin s¸effaflık olmadan hayata gec¸irilemeyecegˆi unutulmamalıdır. Aras¸tırmada yalnızca 10 s¸irkette, u¨st du¨zey yo¨neticilerin kis¸isel mesajlarında yolsuzlukla mu¨cadele konusuna atıf yapıldıgˆı go¨ru¨lmekte olup, “tone at the top” olarak adlandırılan u¨st du¨zey yo¨neticilerin kis¸isel mesajlarında da, yine s¸irketlerin yolsuzlugˆa kars¸ı zayıf bir performans sergiledigˆi go¨ru¨lmektedir. S¸irketlerin politika ve programlarına ne kadar o¨nem verdiklerini ortaya koydukları yo¨netici mesajları, c¸ogˆunlukla yolsuzlukla mu¨cadele konusunda sessiz kaldığı görüldü. 

Kurumsal Raporlamada Şeffaflık BİST 100 Endeksi Şirketleri üzerine bir araştırma raporuna bu bağlantıdan erişebilirsiniz. 

SHARE: